Anja Dević, Kristina Antolović
Život – rođenje i 1. godina života

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 9:00 - 0:00

Organizator:
Medicinska škola Pula, Ul. Rižanske skupštine 2, Pula

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
srednja škola, studenti

Detalji:

Zainteresirani sudionici upoznat će se sa procesom poroda, porodnim dobima i prvom opskrbom novorođenčeta kao i prvim satima života, a kasnije i najintenzivnijim razvojem u životu – prvih 12 mjeseci života.
Izradit će se jedna prezentacija koja će se predstaviti zainteresiranim učenicima, a također će se putem modela i plakata prikazati porod i prva godina života.
Sudionici će moći postavljati pitanja i aktivno se uključiti u temu.
Za tu priliku bit će pripremljen školski praktikum za Zdravstvenu njegu zdravog djeteta u kojem će se odvijati cijela aktivnost.

Biografija:

Anja Dević, rođena 1987. godine u Puli gdje završavam Medicinsku školu Pula 2005. godine. Nakon odrađenog jednogodišnjeg staža u OB Pula, zapošljavam se u Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući gdje radi do 2012. godine nakon čega prelazi u Dom za starije i nemoćne Alfredo Štiglić – odjel za demencije. U jesen 2013. zapošljavam se kao nastavnica strukovnih predmeta u Medicinskoj školi Pula.
Stručni studij sestrinstva završavam 2013. godine pri Medicinskom fakultetu u Rijeci, program stjecanja pedagoških kompetencija 2014. godine pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, a diplomski studij Menadžmenta u sestrinstvu na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci 2019. godine. Zvanje nastavnik – mentor stječem u studenome 2021. godine od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Kristina Antolović, rođena 1986.godine u Puli gdje završavam Medicinsku školu Pula 2004. godine. Pripravnički staž odradila sam u Općoj bolnici Pula te položila stručni ispit za medicinsku sestru srednje stručne spreme.
Završila sam Visoku školu na Zdravstvenom fakultetu u Ljubljani, smjer sestrinstva te stekla naziv diplomirana medicinska sestra. počinje raditi u Općoj bolnici Pula, a od 2012. godine u Medicinskoj školi Pula. Završila pedagoške kompetencije te položila stručni ispit za stručnu učiteljicu, a diplomski studij Menadžmenta u sestrinstvu na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci 2018.godine.