Prometna kultura u plovidbi morem,
Mate Barić, Ana Gundić, Luka Grbić

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 0:00 - 0:00

Organizator:
UNIZD, Sveučilište u Zadru, Mihovila Pavlinovića 1, Zadar

Vrsta događanja:
Predavanje, prezentacija

Publika:
opća populacija

Lokacija:
UNIZD

Detalji:

Uz korištenje navigacijskog simulatora biti će objašnjena i demonstrirana prometna kultura prilikom plovidbe morem.

Biografija:

Mate Barić rođen je 25. lipnja 1987. godine u Zadru, Republika Hrvatska. Na Pomorskom fakultetu u Rijeci je 2012. godine je stekao zvanje magistra inženjera pomorskog prometa nautičkog smjera. Za asistenta na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci izabran je 2013. godine.. U studenom 2017. godine brani doktorsku disertaciju stekavši zvanje doktora znanosti. Nakon stjecanja doktorata znanosti je u travnju 2018. godine na Pomorskom odjelu, Sveučilišta u Zadru izabran za poslijedoktoranda, a rujna 2018. godine radi za docenta. Rezultate svojih znanstveno-istraživačkih postignuća doc. dr. sc. Mate Barić objavio je kao autor ili koautor u ukupno 23 znanstvenih radova. U sklopu stručnog unaprijeđena osposobljen je za rukovanje navigacijskim simulatorom, te je sudjelovao kao autor na stručnim studijama. Od 2020. je član Znanstvenog vijeća za pomorstvo, sekcija Morsko brodarstvo pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Tijekom znanstveno-nastavnog rada sudjeluje u obrazovanju odraslih, te surađuje na europskim projektima.

Napomena:

TERMIN PO DOGOVORU