Zbog prostornih ograničenja i epidemioloških mjera u Tehničkome muzeju Nikola Tesla za najave grupa, molimo, nazovite na telefon
01/4844 050; 01/4881 626,
ili pošaljite mail na: marijo.zrna@tmnt.hr.

Dopušten broj sudionika na predavanjima u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 25.
Dopušten broj sudionika na radionicama u Tehničkom muzeju Nikola Tesla zbog epidemioloških mjera je maksimalno 10 tijekom jedne radionice.
Snimke i linkovi za online predavanje i prezentacije biti će postavljeni najkasnije do 9. svibnja.

Ovisno o epidemiološkim mjerama na snazi tijekom trajanja Festivala znanosti u prostorima Tehničkog muzeja Nikola Tesla moguće je da će se sve radionice održavati na otvorenom prostoru (u dvorištu Muzeja).

(Kul)Ture na tanjuru!,
voditeljice: Ana Ilić, Irena Colić Barić, Ivana Rumbak, Irena Keser, Lucija Marić, Tea Karlović

Datum i vrijeme:

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
SNIMKA - Radionica

Publika:
5. i 6. razred osnovne škole

Detalji:

Prošle godine nismo imali priliku putovati, no ove godine vodimo vas na neobično putovanje oko svijeta. U ovoj radionici bit ćete upoznati sa zanimljivim transformacijama koje namirnice doživljavaju u različitim kulturama.  Tako se npr. sirovo jaje nekad smatralo okrjepom slaboj dječici, može biti omiljen zajutrak sportaša, može biti simbol najvećih vjerskih blagdana ili se može konzumirati kao stoljetno. Štoviše, različite kulture ne utječu samo na odabir i načine pripremanja hrane nego i na pravila ponašanja za vrijeme obroka. Iz tog razloga doznat ćete i odgovore na pitanja poput gdje se jede prstima, gdje je pristojno podrignuti nakon jela, gdje se ne smije gledati u tuđi tanjur ili gdje se za vrijeme objedovanja skidaju cipele. Stoga, pripremite dovoljno veliki kofer i krenite s nama!

https://www.youtube.com/watch?v=ZSoIom_r8C4

 

https://www.youtube.com/watch?v=fkEADPsIzyo

Biografija:

Irena Colić Barić

Prof. dr. sc. Irena Colić Barić je redovita profesorica u trajnom zvanju na Sveučilištu u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, gdje je diplomirala, magistrirala i doktorirala na području Biotehnologije. Osnovala je preddiplomski i diplomski studij Nutricionizam čiji je voditelj bila 9 godina. Također je obnašala funkciju voditeljice poslijediplomskog studija Nutricionizam odnosno koordinatorice studijskoga smjera Nutricionizam na poslijediplomskom doktorskom studiju Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam. Bila je mentorica više od 20 doktorskih, znanstvenih magistarskih i poslijediplomskih specijalističkih radova i više od 100 diplomskih i završnih radova. Bila je koordinatorica/suradnica na više od 20 nacionalnih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata i autorica/koautorica više od 80 znanstvenih radova. Zadnjih 10 godina intenzivno surađuje na različitim projektima s prehrambenom industrijom. Tijekom radnog vijeka usavršavala se na sveučilištima u SAD i Europi. Članica je radnih skupina pri ministarstvima i agencijama te uređivačkih odbora u znanstvenim i stručnim časopisima iz područja hrane, prehrane i zdravlja.

 

Ivana Rumbak

Izv.prof.dr.sc. Ivana Rumbak je zaposlena na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u Laboratoriju za znanost o prehrani, od 2005. godine. Na istom fakultetu je stekla višegodišnje radno iskustvo u održavanju nastave na predmetima iz područja nutricionizma. Od 2018. godine obnaša funkciju  koordinatorice studijskoga smjera Nutricionizam poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam. Akademski stupanj doktora znanosti stekla je 2010. godine, a doktorska disertacija bavila se odnosom statusa homocisteina i određenih vitamina B skupine prema kvaliteti koštanog tkiva u žena. Osim interesa za procjenu kakvoće prehrane u žena, u znanstveno istraživačkom radu izdvaja se i interes za procjenu kakvoće prehrane djece. Trenutno je suradnica na dva projekta financirana od Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) čiji je koordinator Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu („Food Consumption Survey on Infants and Children in Croatia 2017-2021“, „Food Consumption Survey on Adults in Croatia 2018-2022“). Koautorica je sveučilišnog udžbenika Prehrana u općoj i kliničkoj pedijatriji. Tijekom dosadašnjeg rada objavila je više od trideset kategoriziranih znanstvenih radova, te je prezentirala svoje radove na brojnim međunarodnim i domaćim kongresima. Dobitnica je stipendije International Life Science Institute (ILSI) za edukaciju iz područja prehrambene epidemiologije u organizaciji Sveučilišta u Wageningenu 2009. godine. Na Inštitutu za varovanje zdravlja Republike Slovenije u Ljubljani se usavršavala 2010. godine, a u Luksemburgu je 2013. godine pohađala poznati seminar u organizaciji European Nutrition Leadership Platform (ENLP).

 

Irena Keser

Izv. prof. dr. sc. Irena Keser je diplomirala 2003. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studij Prehrambena tehnologija, smjer Nutricionizam. Iste godine zaposlena je kao stručni suradnik, a zatim kao znanstveni novak u Laboratoriju za znanost o prehrani na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2010. godine obranivši rad pod nazivom ”Povezanost razina serumskog folata, vitamina B12 i homocisteina s mineralnom gustoćom kosti u starije ženske populacije”. U znanstveno-nastavno zvanje docent izabrana je 2015. godine, a u zvanje izvanredni profesor 2019. godine. U svom dosadašnjem znanstveno-istraživačkom radu bavi se procjenom kakvoće prehrane različitih populacijskih skupina, posebno osoba starije dobi te utjecajem prehrane na mineralnu gustoću kosti. Sudjelovala na dva znanstvena projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i dva stručna projekta. Kao koautorica objavila je 13 znanstvenih radova iz skupine a1, 2 iz skupine a2 te 8 znanstvenih radova u zbornicima međunarodnih skupova. Tijekom 2009. i 2011. godine je boravila na znanstvenom usavršavanju u Human Nutrition & Metabolism Research and Training Center, Institute of Molecular Biosciences, Karl-Franzens University u Grazu, Austrija. Trenutno je suradnica na dva projekta financirana od Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) čiji je koordinator Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu („Food Consumption Survey on Infants and Children in Croatia 2017-2021“, „Food Consumption Survey on Adults in Croatia 2018-2022“). Sudjeluje u izvođenju nastave na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na predmetima na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju (Uvod u profesiju nutricionista, Znanost o prehrani 1, Znanost o prehrani 2, Pretilost i pothranjenost, Prehrana osoba starije dobi, Metode za procjenu kakvoće prehrane, Utjecaj prehrane i tjelesne aktivnosti na udjel masnog, mišićnog i koštanog tkiva).

 

Ana Ilić

Ana Ilić, mag. nutr. je zaposlena na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistent na projektu koji je usmjerene na prehranu djece osnovnoškolske dobi te edukacijskim metodama u području nutricionizma. Diplomirala 2014. na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, studij Nutricionizam te je 2018. završila i modul cjeloživotnog obrazovanja Pedagoško-psihološko obrazovanje na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom dosadašnjeg rada objavila je tri znanstvena rada te desetak kongresnih priopćenja. Od 2016. od 2021. godine obnaša je funkciju predsjednice Hrvatskog akademskog centra primijenjenog nutricionizma te je u sklopu svog mandata i kao članica udruge sudjelovala u organizaciji niza Međunarodnih kongresa nutricionista, stručnih skupova te edukacija za javnost, a trenutno je i glavna urednica prvog časopisa za popularizaciju znanosti iz područja nutricionizma Hranologija.

 

Lucija Marić

Lucija Marić, mag.nutr., diplomirala je 2020. na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studij Nutricionizam. Od 2018. do 2020. kao volonter sudjelovala je u radu Zavoda za gastroenterologiju i poremećaje prehrane Klinike za dječje bolesti Zagreb u sklopu čega je pomagala u provedbi projekata, izradi kongresnih priopćenja i znanstvenih radova. Aktivni je član Hrvatskog akademskog centra primijenjenog nutricionizma gdje je u sklopu projekta “Zdrav ko zmaj” provodila edukacije djece o pravilnoj prehrani na području grada Ozlja i okolice te sudjelovala u organizaciji Međunarodnog kongresa nutricionista. Dobitnica je prve nagrade za najbolje znanstveno istraživanje na Međunarodnom kongresu nutricionista 2018. izrađeno unutar projekta “ Microequillibrium” , stipendije “Zaklade Ivan Bulić” 2019. i stipendije Grada Zagreba za izvrsnost 2020. godine.

 

Tea Karlović

Tea Karlović, studentica je 2. godine preddiplomskog studija Nutricionizma na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Kao volonter sudjeluje na mnogim projektima među kojima se ističu: 2017. godine projekt u organizaciji Udruge Igra koji se održavao na odjelima KBC-a Sestara Milosrdnica, a u sklopu kojega su se odrađivale pripreme i provedbe radionica sa djecom te sudjelovanje u edukacijama; 2018. godine projekt u organizaciji Društva „Naša djeca“ Maksimir u volonterskom programu „Volontiraj na pedijatriji“ čiji je cilj bio provođenje grupnih i individualnih radionica s djecom u čekaonicama te pomaganje djeci i roditeljima u upućivanju i snalaženju tijekom dolaska na preglede u Klinici za pedijatriju.  Član je Hrvatskog akademskog centra primijenjenog nutricionizma gdje je u sklopu projekta „Zdrav ko zmaj“ provodila edukacije o pravilnoj prehrani na području grada Ozlja i okolice, djeci vrtićkog i školskog uzrasta. Također, volontira pri održavanju edukacijama u školama unutar pilot projekta „Školski obroci i unos voća i povrća u školama sa i bez vrtova“ Laboratorija za znanost o prehrani na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu koji je dio europskog projekta Strength2Food.