Je li pametna poljoprivreda inteligentna?,
autori : Dinko Zima, Mirjana Martić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 22.4.2024., 12:00 - 12:45

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Biotehnički odjel, Ulica Matije Gupca 24, P 2

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
UNISB BIO

Detalji

Povećanjem potrebe za hranom te sve većom oskudicom obradivih
površina zbog niza ljudskih i klimatskih čimbenika, potreba za održivom i
učinkovitijom poljoprivrednom proizvodnjom postaje vrlo bitna.
Pametna poljoprivreda je suvremeni termin za primjenu podataka i
komunikacijskih tehnologija u poljoprivredi te se često naziva Treća zelena
revolucija ili Poljoprivreda 4.0. Ona se zasniva na kombiniranoj primjeni
ICT rješenja, odnosno opremi za preciznu agrotehniku, korištenju
interneta, senzorima, sustavima za geopozicioniranje, brojnim podacima o
prostoru, klimi, tlu, biljkama, tehnologiji i dr., bespilotnim letjelicama ,
robotici itd. Od pametne poljoprivrede očekuje se veća profitabilnost i veća
produktivnost zbog donošenja pravovremenih i boljih odluka, učinkovitije
eksploatacije zemljišta i tehnologije. Od Informacijskih sustava upravljanja
ističu se bespilotne letjelice, monitoring prinosa, sustavi za nadzor tla i
precizno stočarstvo. Za upravljanje cijelim poljoprivrednim
gospodarstvima s ciljem optimizacije povrata ulaganja sve više se koristi
GPS sustav. Svakako treba spomenuti i upotrebu robota, pametnih
staklenika i umjetne inteligencije.

Biografija:

Doc.dr.sc. Dinko Zima

Biotehnički odjel, Sveučilište u Slavonskom Brodu
dzima@unisb.hr
Tel: 098/272-180
Rođen je Požegi 25. veljače 1972. godine. Pedagoški fakultet u Osijeku
(program studija biologija- kemija) završio je 1997. godine diplomiravši s
izvrsnim uspjehom. Od 1996. - 2004. godine radio je u osnovnoj školi kao
nastavnik biologije i kemije. U tom periodu bio je voditelj županijskog
aktiva biologa. 2005. godine izabran je za jednog od recenzenata
Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda (HNOS) iz biologije za
osnovnu školu. Od 2004. – 2023 radio je Veleučilištu u Požegi, a od 2023.
Na Biotehnničkom odjelu Sveučilišta u Slavonskom Brodu kao docent. Od
2014. – 2018. godine obnašao je funkciju dekana. Upisan je u bazu
stručnjaka za vanjsko vrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih te je
u dva povjerenstva bio predsjednik i u jednom član. Član je Radne skupine
za izradu sektorskog kurikuluma i strukovnih kurikuluma u okviru ESF
projekta Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i
osposobljavanja" za sektor Poljoprivreda, prehrana i veterina, u
područjima Agro i Fitomedicina, hortikultura i floristika. 2022. Godine bio
je član prosudbenog povjerenstva za Državno natjecanje učenika
strukovnih škola WorldSkills Croatia 2022. Od 2023. godine upisan je u
bazu vanjskih stručnjaka za praćenje i razvoj strukovnog obrazovanja,
podršku uvođenju novih strukovnih kurikuluma te osiguravanje kvalitete
strukovnog obrazovanja. Od prosinca 2023 upisan je u bazu vanjskih
stručnjaka za rad na pripremi, provedbi i evaluaciji Državnog natjecanja
učenika strukovnih škola -WorldSkills Croatia te za suradnju na
međunarodnim natjecanjima mladih u strukovnim vještinama WorldSkills
International i/ili WorldSkills Europe. Imenovan je članom povjerenstva za
vrednovanje Zahtjeva za upis skupova ishoda učenja iz biologije i kemije.
2016. godine izabran je u zvanje profesor visoke škole u prirodnim
znanostima, polje biologija. 26. svibnja 2008. godine obranio je
magistarski rad pod nazivom Vegetacija suhih travnjaka Požeške kotline
na interdisciplinarnom poslijediplomskom znanstvenom studiju Zaštita
prirode i okoliša. 2012. godine obranio je doktorsku disertaciju pod
naslovom Invazivne biljne vrste Požeške kotline na Poljoprivrednom
fakultetu u Osijeku. 2023 izabran sam u znanstveno nastavno zvanje
docent iz biotehničkog područja polja poljoprivrede. Objavio je preko 50

znanstvenih i stručnih članaka kao autor ili koautor te sudjelovao na
stručnim i znanstvenim konferencijama u zemlji i inozemstvu. U registru
znanstvenika i istraživača upisan je pod rednim brojem 307040. Oženjen
je i otac dvoje djece.

Dr.sc. Mirjana Martić, predavač.
Srednja škola Matije Antuna Reljkovića u Slavonskom Brodu
mirjana.martic8@gmail.com, mirjana.martic1@skole.hr
Tel: 091/ 2666 012
Mirjana Martić, rođena je 2. rujna 1965. godine u Slavonskom Brodu.
Osnovnu i srednju školu završila je u Slavonskom Brodu. Poljoprivredni
fakultet u Osijeku, smjer ratarstvo, upisala je 1984. Diplomirala je 1989.
Godine. Radno iskustvo započela je iste godine u tvornici voća „Hladnjača“
u Slavonskom Brodu gdje je radila na poslovima laboranta, a kasnije
tehnologa u pogonu prerade voća i povrća. Radila je i na poslovima
voditelja nabave i prodaje u Poljoprivrednoj ljekarni TJ Prom. Godine 2008.
radi u Centru za politiku malih i srednjih poduzeća gdje je uključena u
provedbu projekta “Od ovisnosti o državnim sredstvima do
samozapošljavanja” koji u sklopu programa PHARE 2005. financira
Europska unija. Radila je i na drugim projektima vezanim za poljoprivredu i
ruralni razvoj. Od 2009. radi u Srednjoj školi “Matije Antuna Reljkovića“
kao nastavnik poljoprivrednih strukovnih predmeta i praktične nastave te
kao vanjski suradnik na Veleučilištu u Slavonskom Brodu kao asistent, a od
2011. predavač za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje
poljoprivreda, grana bilinogojstvo te postaje nositelj različitih kolegija na
preddiplomskom stručnom studiju Bilinogojstvo kao i specijalističkom
diplomskom stručnom studiju Ekološka poljoprivreda i ruralni razvoj. Bila
je mentor studentima na nekoliko završnih i diplomskih radova
spomenutih studija, danas Sveučilišta u Slavonskom Brodu.
Poslijediplomski doktorski studij upisuje na smjeru Oplemenjivanje bilja i
sjemenarstvo, na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku 2009./2010. te stiče
naziv doktorice biotehničkih znanosti. Objavljuje veći broj znanstvenih i
stručnih radova. Sudjeluje u okviru ESF-ova projekta Modernizacija sustava
strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u radu radne skupine za izradu
standarda zanimanja Fitomedicinski tehničar u svojstvu kordinatora radne
skupine Fitomedicina, hortikultura i floristika u sektoru Poljoprivreda,
prehrana i veterina, te u svojstvu članice radne skupine u izradi standarda
zanimanja Agrotehničar te strukovnih kurikuluma Fitomedicinski tehničar,
Hortikulturni tehničar dizajner, Cvjećarski tehničar dizajner, Cvjećar i
Pomoćni cvjećar. Sudjeluje na projektu Agencije za strukovno obrazovanje i
obrazovanje odraslih (ASOO) naziva „Modernizacija sustava strukovnog
obrazovanja i osposobljavanja“ kao autorica drugih obrazovnih materijala
(DOM) za grupu 1. Poljoprivreda za izvršitelja Profil Klett d.o.o te objavljuje
priručnike Principi uzgoja ratarskih kultura, Ishrana bilja i fertilizacija u
ekološkoj proizvodnji, Štetni organizmi ratarskih kultura te Uzgojne mjere i

zahvati u biljnoj proizvodnji na otvorenom. U okviru istog projekta
Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao članica
radne skupine sudjeluje u vrednovanju skupova ishoda učenja i standarda
kvalifikacije za sektor Poljoprivreda, prehrana i veterina.
Kao recenzentica obrazovnih materijala za učenike i nastavnike za
predmet Ratarstvo sudjeluje u izradi obrazovnih materijala i programa –
Grupa 1. Razvoj programa za novo zanimanje/kvalifikaciju Agroprocesni
tehničar sklopljenog u okviru projekta RCK Požega, Poljoprivredno-
prehrambene škole Požega. Članica je Društva agronoma Slavonski Brod