Obljetnica rođenja Galilea Galileia,
autori: Ana Vidović, Ivan Dunđer, Pejo Konjatić, Marko Katinić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 22.4.2024., 8:00 - 18:00
utorak 23.4.2024., 8:00 - 18:00
srijeda 24.4.2024., 8:00 - 18:00
četvrtak 25.4.2024., 8:00 - 18:00
petak 26.4.2024., 8:00 - 18:00
subota 27.4.2024., 8:00 - 18:00

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Slavonskom Brodu, Strojarski fakultet, Trg Ivane Brlić Mažuranić 2

Vrsta događanja:
poster

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti

Lokacija (prostorija):
UNISB SF1

Detalji

Galileo Galilei, rođen 15. veljače 1564. u Pisi, Italija, bio je talijanski fizičar, matematičar,
astronom i filozof. Smatra se jednim od najznačajnijih znanstvenika u povijesti zbog svojih
doprinosa astronomiji, fizici i metodologiji znanstvenog istraživanja. Galileo je unaprijedio
teleskop i prvi promatrao Mjesec, Jupiterove mjesece, Saturnove prstenove te mrlje na
Suncu. Njegova potpora heliocentričnom modelu Sunčevog sustava suprotstavljala se
tadašnjim geocentričnim uvjerenjima, što ga dovelo u sukob s Crkvom. Godine 1633.
osuđen je inkvizicijom i prisiljen povući svoje tvrdnje o heliocentrizmu. Unatoč tome,
Galileo je ostavio neizbrisiv trag u razvoju znanosti i promjenu paradigme u razumijevanju
svemira. Preminuo je 8. siječnja 1642. u Arcetriju, Italija.

Biografija:

Ana Vidović, student,
avidovic1@unisb.hr
Rođena 17. studenog 2000. godine u Vinkovcima. Godine 2019. završila je turističku
gimnaziju u Srednjoj strukovnoj školi u Vinkovcima. Godine 2019. upisala je Strojarski
fakultet u Slavonskom Brodu, preddiplomski studij strojarstvo. Diplomirala je 20. rujna
2023. godine na temu: "Tehnologija zaštite metala pozlaćivanjem" pod mentorstvom
prof. dr. sc. Stjepana Aračića. Trenutno je studentica diplomskog studija Strojarstva, smjer
Strojarske tehnologije.
Ivan Dunđer, mag. ing. mech.
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
idunder@unisb.hr
Rođen 23. siječnja 1999. godine u Zenici, gdje je završio Opću gimnaziju u Žepču. Nakon
završetka srednje škole upisuje preddiplomski studij strojarstva na Strojarskom fakultetu
u Slavonskom Brodu 2017. godine. Završni rad pod nazivom „Proizvodna linija za izradu
čeličnih naplataka“ obranio je pod vodstvom mentora izv.prof.dr.sc Zlatka Tonkovića,
nakon čega upisuje diplomski studij, smjer Inženjerstvo materijala. Diplomirao je 2022.
godine pod vodstvom izv.prof.dr.sc. Zlatka Tonkovića na temu "Izrada modela za ocjenu
kvalitete zavarenih spojeva". Nakon završetka diplomskog studija zapošljava se na
Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu na radnom mjestu asistenta pri Katedri za
mehaniku i čvrstoću, Zavoda za strojarske konstrukcije. Ubrzo upisuje poslijediplomski
sveučilišni studij strojarstva za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti na smjeru
Konstruiranje i numeričko modeliranje proizvoda.
prof. dr. sc. Pejo Konjatić
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
pkonjatic@unisb.hr
Rođen je 1976. u Slavonskom Brodu. 1995. godine završio je srednju Tehničku školu u
Slavonskom Brodu, smjer strojarski tehničar. Diplomirao je 2001. na Strojarskom
fakultetu u Slavonskom Brodu, Sveučilišta u Osijeku s temom „Analiza tehnologičnosti
zavarenih konstrukcija“. Od prosinca 2001. godine zaposlen je kao znanstveni novak pri
Katedri za strojarske konstrukcije Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Doktorski
rad s nazivom „Analiza utjecaja geometrije zavara i mehaničkih svojstava materijala u
zavaru na lomno ponašanje repariranog zavarenog spoja" obranio je 2010. godine na
Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. U siječnju 2012. izabran je u znanstveno-
nastavno zvanje docenta, u siječnju 2017. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog
profesora, a u siječnju 2022. godine u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Dodatno se obučavao na seminarima iz područja mehanike loma i procjene cjelovitosti
konstrukcija. Bio je voditelj i suradnik na više znanstveno-istraživačkih projekata i
projekata suradnje s gospodarstvom.
Autor i koautor je većeg broja znanstvenih i stručnih radova objavljenih u časopisima i u
zbornicima radova sa znanstveno-stručnih skupova na hrvatskom i engleskom jeziku.
Osim u istraživačkom radu, aktivno sudjeluje i u izvođenju nastave na Strojarskom
fakultetu i Biotehničkom odjelu Sveučilišta u Slavonskom Brodu.
Koristi se programima za modeliranje te programima za proračun metodom konačnih
elemenata ANSYS i ABAQUS.

Član je Hrvatskog društva za mehaniku, a u dva mandata bio je predsjednik podružnice
Hrvatskog društva za mehaniku u Slavonskom Brodu.
Od 2019. godine je predstojnik Zavoda za strojarske konstrukcije Strojarskog fakulteta
Sveučilišta u Slavonskom Brodu.
https://sfsb.unisb.hr/zavod-za-strojarske-konstrukcije/pejo-konjatic-hr/
Izv.prof.dr.sc. Marko Katinić
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
mkatinic@unisb.hr
Marko Katinić, rođen je 25.11.1966. u Slavonskom Brodu. Nakon završetka osnovne škole
1981. upisao je srednju školu CUO Zlatko Šnajder u Slavonskom Brodu, zanimanje
matematičar-informatičar. Nakon završetka srednje škole godine 1985. studira na
Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Diplomirao je 17. svibnja 1990. godine. Po
završetku studija zapošljava se u Rafineriji nafte u Bosanskom Brodu na mjesto
konstruktora. U siječnju 1993. godine prelazi u Tehničku školu u Kutini, gdje vrlo kratko
radi kao profesor. Od 1. ožujka 1993. do 30. rujna 2015. radi u Tvornici mineralnih gnojiva
Petrokemija d.d. Kutina. Radio je na poslovima održavanja i od 1.1.1997. bio je
rukovoditelj službe za održavanje vitalne rotacijske opreme. Pohađao je niz
specijalističkih tečajeva iz područja održavanja i dijagnostike i vodio nekoliko značajnih
projekata modernizacije i revitalizacije parnih turbina i turbokompresora. Od 1. listopada
2015. do 29. svibnja 2017. bio je zaposlen kao predavač na Veleučilištu u Slavonskom
Brodu, a od 30. svibnja 2017. god. zaposlen je na Strojarskom fakultetu u Slavonskom
Brodu. U siječnju 2014. godine obranio je doktorski rad na Strojarskom fakultetu u
Slavonskom Brodu pod naslovom "Numerička analiza interakcije dviju rubnih usporednih
pukotina u uvjetima puzanja". Trenutno je sudionik na institucijskom znanstveno-
istraživačkom projektu „Procjena životnog vijeka dentalnih implantata izvedenih
trabekularnom strukturom“ financiranog od strane Sveučilišta u Slavonskom Brodu.
Autor i koautor je više znanstvenih i stručnih radova objavljenih u časopisima i u
zbornicima radova sa znanstveno-stručnih skupova na hrvatskom i engleskom jeziku.
Osim u istraživačkom radu, aktivno sudjeluje i u izvođenju nastave na Strojarskom
fakultetu u Slavonskom Brodu Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Koristi se programima za
modeliranje i za proračun metodom konačnih elemenata ABAQUS i ANSYS. Član je
Hrvatskog društva za mehaniku i Hrvatskog društva održavatelja. U mandatu 2013. –
2018. bio je član Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva (HKIS) i
predsjednik Povjerenstva za stručno usavršavanje. Od 2017. godine je predsjednik je
Katedre za mehaniku i čvrstoću u sastavu Zavoda za strojarske konstrukcije Strojarskog
fakulteta Sveučilišta u Slavonskom Brodu u trećem mandatu.
https://sfsb.unisb.hr/zavod-za-strojarske-konstrukcije/marko-katinic-hr/