Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Modeliranje i animacije rudarskih radova, Ivo Galić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 22.4.2024., 12:00 - 13:00

Mjesto održavanja:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole i srednja škola

Lokacija (prostorija):
Mala dvorana

Detalji

Računalni programi za modeliranje i animaciju površinskih kopova i/ili podzemnih prostorija te planiranje eksploatacije predstavljaju temelj za upravljanje procesima i alat za projektiranje rudarskih radova. Računalni programi omogućavaju široku primjenu u određivanju parametara površinske i podzemne eksploatacije koja rezultira učinkovitim i brzim povezivanjem geologije ležišta, topografije terena, tehnoloških procesa i ekonomike s pripadajućim vrlo važnim vizualnim informacijama te analitičkim podacima.

U ovom predavanju obrađeno je nekoliko primjera 3D modeliranja i animacija površinskih i podzemnih kopova, s područja Dinarida (Hrvatska i BiH), koji su poslužili za izradu brojnih završnih,  diplomskih i znanstveno-stručnih radova te rudarskih projekata, elaborata i studija.

Biografija:

Ivo Galić je rođen u Ljubotićima 1964. godine. Osnovnu školu završio je u Mostaru, a srednju tehničku školu u Tuzli. Na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1994. godine, magistrirao 2002. godine i doktorirao 2004. godine.

Zaposlen je na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, od 1997. godine. Kao znanstveni novak/asistent radio je od 1997. do 2005. godine, od 2005. do 2016. kao docent, od 2016. do 2021. kao izvanredni profesor, a od 2021. kao redoviti profesor. Trenutno je nositelj ili sunositelj jednog obveznog i dva izborna kolegija na preddiplomskom studiju rudarstva, jednog obveznog kolegija na diplomskom studiju rudarstva te nositelj dva kolegija na doktorskom studiju Primijenjene geoznanosti, rudarsko i  naftno inženjerstvo.

Bio je mentor 61 završnog rada, 64 diplomska rada te 2 disertacije.

Koautor je na jednom sveučilišnom udžbeniku, jednoj skripti i dvije interne skripte.

Znanstveni interes usmjeren je ka razvoju optimalnih metoda istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina te analizi utjecaja rudarskih radova na okoliš i mjera sanacije. Pri tome osobitu pažnju poklanja procesu gospodarenja mineralnim sirovinama te tehničkoj sanaciji-oblikovanju i prenamjeni prostora zahvaćenih rudarskim radovima.

U dosadašnjem radu bio je suradnik na dva znanstvena projekta te osam projekata potpore Sveučilišta u Zagrebu. Bio je voditelj na jednom projektu potpore Sveučilišta u Zagrebu te na jednom institucijskom projektu. Prijavio je jednu inovaciju (Uređaj za uzimanje neporemećenih uzoraka koherentnih vrsta tla), koja je priznata i objavljena kao patent u Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva, br. 1/2001. Objavio je 20 cjelovitih znanstvenih radova u časopisima indeksiranim u Scopus bazi, 5 znanstvenih radova u ostalim časopisima i 19 znanstvenih radova u zbornicima međunarodnih skupova.

Aktivno je sudjelovao na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Održao je 5 pozvanih predavanja na znanstvenim skupovima. Bio je član uredničkog odbora na 5 znanstvenih skupova.

Objavio je 25 stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima te zbornicima radova s međunarodnih i domaćih stručnih skupova. Sudjelovao je na tri (3) domaća stručna skupa. Položio je stručni ispit za obavljanje poslova na rukovodnim radnim mjestima u rudarstvu, 1998. godine, pred ispitnim povjerenstvom Ministarstva gospodarstva. Pristupnik je bio voditelj i suvoditelj na 58 stručnih projekata za potrebe gospodarstva. Vodio je izradu 4 stručne studije i suvoditelj je bio na 10 studija. Bio je voditelj i suvoditelj izrade 24 elaborata o rezervama. Sudjelovao je u izradi 2 investicijska programa. Bio je suradnik na izradi Strategije gospodarenja mineralnim sirovinama Republike Hrvatske.