Promjene rijeka tijekom vremena, Tamara Dadić, Lidija Tadić, Marko Komšo, Robert Perić

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
10:00 - 11:00

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

5. i 6. raz. OŠ
7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ
OP
ST

Sažetak: 

Tijekom dužeg vremenskog razdoblja prirodni vodotoci, rijeke i potoci, mijenjaju svoj tok. Tako rijeke, kao što su Drava ili Dunav, prije više stoljeća nisu izgledale ovako kako danas izgledaju. Najveće promjene su nastale djelovanjem ljudi koji su ih gradnjom različitih građevina i zahvata prilagođavali svojim potrebama za korištenjem vode, štitili naselja od poplava i širenjem gradova smanjivali prirodne poplavne prostore rijeka. Istovremeno su se vodotoci svojim vodnim režimom prilagođavali provedenim gradnjama i produbljivali svoje korito. Osim promjene korita rijeka, prisutne su i promjene kakvoće vode, bioloških i kemijskih karakteristika riječnih ekosustava, također pod direktnim utjecajem čovjeka. Klimatske promjene posljednjih desetljeća, koje su izazvale češće pojave suša i poplava, također utječu na promjene ostalih karakteristika rijeka kao što su vodostaji.

Osim promjena dugog vremenskog razdoblja, postoje i promjene kratkog trajanja koje se događuju prilikom svake pojave vodnog (poplavnog) vala.

U sklopu ove teme bit će prikazano kako su se velike rijeke Drava i Dunav, kao i prostor koji ih okružuje, mijenjali kroz stoljeća.

Biografija: 

Dr.sc. Tamara Dadić, mag.ing.aedif. (Građevinski fakultet Osijek, tamaradadic@gfos.hr)

Životopis  predavača:

Tamara Dadić rođena je u Radini, Banovići, u Bosni i Hercegovini. Srednju školu Valpovo, smjer opća gimnazija, završava 2005. godine odličnim uspjehom. Iste godine upisuje Građevinski fakultet Osijek. Preddiplomski studij završava 2008., a diplomski 2010. godine. Tijekom studiranja dobila je brojne nagrade za izvrstan uspjeh. Na Građevinskom fakultetu Osijek zapošljava se na radno mjesto asistenta 2010. godine na Zavodu za hidrotehniku i zaštitu okoliša. U siječnju 2011. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij na istom Fakultetu koji završava 11. listopada 2016. obranom doktorske disertacije Pronos nitrata u uvjetima automorfnih i hidromorfnih tala na primjeru sliva rijeke Vuke. Do sada ima objavljena tri izvorna znanstvena rada citiranih u Current Contents bazi te šest znanstvenih radova objavljenih u drugim časopisima. Sudjelovala je na tri međunarodne i dvije domaće konferencije. Bila je voditeljica internog znanstvenoistraživačkog projekta tijekom 2013. godine, a sudjeluje je u provođenju još 2 znanstvena projekta. Članica je Hrvatskog društva za odvodnju i navodnjavanje.

prof.dr.sc. Lidija Tadić, dipl.ing.građ. (Građevinski fakultet Osijek)

Marko Komšo (Građevinski fakultet Osijek, student)

Robert Perić (Građevinski fakultet Osijek, student)