Životni ciklus građevina: Katedrala u Đakovu – 2 stoljeća od ideje o gradnji do danas, Držislav Vidaković

Datum: 

srijeda, 26 travnja, 2017 -
15:30 - 16:15

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ
OP
ST

Sažetak: 

Predavanje govori o fazama u životnom ciklusu građevina na primjeru đakovačke katedrale (uz usporedbu s drugim građevinama). Opisan je period nastanka potrebe za novom katedralom (početkom 19. st.), vrijeme razmišljanja o gradnji u kojem se prikupljaju prva financijska sredstva (oko 50 godina), 15-godišnje iznalaženje najboljeg projekta, razrada izabranog projektnog rješenja i 16-godišnji tijek gradnje s brojnim problemima. Tu je naglašen veliki angažman biskupa Josipa Jurja Strossmayera, koji prerasta ulogu investitora i umnogome obavlja ulogu voditelja projekta. Obraća se pozornost na mnoge zanimljive detalje katedrale u čije definiranje je biskup Strossmayer bio uključen. Predavanje obuhvaća i vrijeme uporabe do današnjih dana (gotovo 135. godina), sa svim značajnim događajima i radovima na obnovi i održavanju.

Biografija: 

mr.sc. Držislav Vidaković, dipl.inž.građ. (E: dvidak@gfos.hr)

Držislav Vidaković je rođen 1967. u Osijeku, gdje je stekao zvanje građevinskog tehničara i 1993. diplomiranog inženjera građevinarstva. Magistrirao je 2003. na na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s radnjom¨Planiranje i kontrola resursa kod građevinskih projekata¨. Od 1993.-95. radio je u Gradnji d.d. na na poslovima ponude, pripreme i praćenja radova. Od 1995. radi na Građevinskom fakultetu u Osijeku, prvo kao asistent, a od 2004. u zvanju višeg predavača za niz predmeta iz područja tehnologije i organizacije građenja, na stručnom studiju i na specijalističkom diplomskom stručnom studiju. Pri tome je bio mentor na oko 70 diplomskih i završnih radova. Uz rad u nastavi se stručno usavršavao na nizu radionica i seminara. Držao je osam seminara stručnog usavršavanja u graditeljstvu (za više od 300 polaznika), te honorarno obavljao stručne poslove. Objavio je više od 70 stručnih i znanstvenih članka na konferencijama i u časopisima i desetak nastavnih materijala koje se nalaze na web stranicama fakulteta. Član je Hrvatske udruge za organizaciju građenja, Hrvatskog društva održavatelja i Panon – Instituta za strateške studije.

http://gfosweb.gfos.hr/portal/index.php/fakultet/djelatnici/vidakovic-drzislav/148-vidakovic-drzislav-opci-podaci.pdf

http://www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/drzislav-vidakovic