PEL – pokretni ekološki laboratorij za ispitivanje kakvoće zraka, Gordan Golja

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
15:30 - 17:30

Vrsta događaja: 

Prezentacija

Publika: 

7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ
2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

U prezentaciji će pobliže biti objašnjen rad Pokretnoga ekološkog laboratorija za mjerenja kvalitete zraka tvrtke Dvokut ECRO te će se mjeriti parametri: SO2, CO, CH4, ukupni ugljikovodici, ozon, lebdeće čestice, NO, NO2, te meteorološki parametri. Pokretnim ekološkim laboratorijem mjeri se kakvoća zraka u blizini većih zagađivača zraka, npr. rafinerija, kemijskih postrojenja, odlagališta otpada, prometnica, kamenoloma... Mjerenja traju kontinuirano više dana a na temelju rezultata takvih mjerenja obavlja se kategorizacija zraka na mjerenom području. 

Biografija: 

Gordan Golja je rođen u Zagrebu 1964. godine. Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu kemijskoga inženjerstva i tehnologije u Zagrebu. Radi u tvrtki Dvokut ECRO kao voditelj Laboratorija za emisijska i imisijska mjerenja. Osim mjerenjima emisija i imisija bavi se izradom modela rasprostiranja polutanata, modeliranjem tehnoloških procesa, a sudjeluje i u izradi studija utjecaja na okoliš.