O vremenu, kreativno i inovativno, Daliborka Luketić, Matilda Karamatić Brčić, Rozana Petani

Datum: 

ponedjeljak, 24 travnja, 2017 -
09:00 - 11:00

Vrsta događaja: 

Radionica / Prezentacija / Izložba

Sažetak: 

Poimanje i razumijevanje koncepta vrijeme, bilo ono meteorološki ili kronološki pojam usvaja se od najradnijeg djetinjstva. Kako djeca uče o pojmu vremena te kako se koncept vremena razvija u skladu s razvojnim mogućnostima djeteta i pedagoškim vođenjem središnje je pitanje radionice ˝O vremenu, kreativno i inovativno˝. Cilj radionice je, sa teorijskog i praktičnog gledišta, analizirati, razmotriti te vrednovati mogućnosti usvajanja specifičnih znanja o meteorološkom i kronološkom vremenu. U fokusu radionice biti će prezentiranje i vrednovanje pedagoških aktivnosti i kreativno-inovativnih didaktičko-metodičkih pomagala s ciljem pomoći djeci u razumijevanju osobnih iskustva vremena i razvoju specifičnih konvencionalnih znanja o vremenu.Nakon održane radionice svi materijali i rezultati rada u okviru aktivnosti ˝O vremenu, kreativno i inovativno˝ biti će izloženi i prezentirani u Gradskoj knjižnici, ogranak Arbanasi, 2.-16. svibnja 2017. 

Biografija: 

Daliborka Luketić je docentica na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru gdje na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju pedagogije, te na Programu za stjecanje kompetencija nastavnika sudjeluje u izvođenju nastave iz temeljnih kolegija područja pedagogije. Od početka rada na Sveučilištu u Zadru bila je suradnica na nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih projekata, kao i članica radne skupine u dva TEMPUS projekta. Njezin profesionalni interes vezan je uz teoriju odgoja i obrazovanja, teoriju i praksu kurikuluma, obrazovanje nastavnika, razvoj poduzetnosti i poduzetničke kompetencije i druge teme suvremenog obrazovanja. Sudjelovala je s izlaganjima na više međunarodnih i domaćih znanstvenih i strucnih skupova te objavila znanstvene radove u časopisima i zornicima s međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Znanstveno i stručno se usavršavala u zemlji i inozemstvu.Matilda Karamatić Brčić docentica je na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru gdje na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju pedagogije predaje više kolegija iz područja opće pedagogije i teorije odgoja i obrazovanja. Uključena je i u realizaciju kolegija iz Programa za stjecanje nastavničkih kompetencija. Sudjelovala je u brojnim znanstvenim i stručnim projektima u zemlji i inozemstvu. Njeni su znanstveni interesi uglavnom usmjereni na područje inkluzivnog odgoja i obrazovanja, te moralnih kvaliteta sudionika u odgoju i obrazovanju, a bavi se i obrazovanjem za poduzetništvo.Objavljuje znanstvene i stručne radove u časopisima te zbornicima radova s međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Sudjelovala je s izlaganjima na više međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Stručno i znanstveno se usavršavala u zemlji i inozemstvu. Na lokalnoj i regionalnoj razini surađuje s predškolskim ustanovama, školama i udrugama na unaprjeđivanju odgojno-obrazovne prakse odgojitelja i učitelja, posebice kvalitetne primjene inkluzivnog odgoja i obrazovanja u sustavu redovnih škola.   Rozana Petani je rođena u Zadru gdje je završila osnovnu i srednju školu. Zatim je upisala studij za učitelja razredne nastave na Filozofskom fakultetu u Zadru i diplomirala 1990. godine. Jednopredmetni studij pedagogije diplomirala je 1994. godine. Za vrijeme studija dobila je Rektorsku nagradu za akademsku 1993/1994. godinu kao najbolja studentica Filozofskog fakulteta u Zadru.Stupanj magistra znanosti iz područja pedagogije stekla je 2005. godine obranom rada na temu „Povezanost samoprocjene roditeljske kompetentnosti i stavova prema odgojnim postupcima“. Stupanj doktora znanosti iz područja obiteljske pedagogije stekla je 2010. godine obranom rada pod nazivom „Dimenzije roditeljskog ponašanja i stavovi adolescenata prema obiteljskom životu“.Radila je u dječjem vrtiću i osnovnim školama te u Gradskoj knjižnici u Zadru. Od 1999. godine zaposlena je kao asistent na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zadru, danas Sveučilišta u Zadru. Trenutno sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Obiteljska pedagogija, Pedagoški menadžment, Osobe s invaliditetom u inkluzivnom obrazovanju i Suradnja obitelji i odg.-obr. ustanova. Od početka je uključena u rad Studentskog savjetovališta Sveučilišta u Zadru na poslovima savjetnika i psihoterapeuta.Bila je sudionik više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova te objavila čitav niz znanstvenih i stručnih radova.Bernarda Palić, magistra pedagogije i magistra edukacije engleskog jezika i književnosti, asistentica je na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru na sveučilišnom preddiplomskom studiju i uključena u nastavni rad više kolegija iz područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Doktorandica je poslijediplomskog doktorskog studija „Kvaliteta u odgoju i obrazovanju“ Sveučilišta u Zadru.  Redovito sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima u Hrvatskoj. Znanstveni interesi usmjereni su na područje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanje, poučavanja engleskog jezika u ranoj dobi i alternativnih koncepcija ranog odgoja.