Boris Hrašovec, Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Potkornjaci i smreka u vremenu i prostoru – kaotičan ili skladan međuodnos kukca i šume?

Datum: 

utorak, 25 travnja, 2017 -
10:00 - 11:30

Vrsta događaja: 

Predavanje

Publika: 

2.,3., i 4. raz. SŠ

Sažetak: 

Predloženo 45-minutno predavanje bavi se osvjetljavanjem evolucijski razvijenog međuodnosa u borealnim šumama četinjača (dominantno obične smreke) i posebne skupine kukaca koji se razvijaju pod njihovom korom – potkornjaka. Znanstveno je danas prihvaćeno stajalište da se radi o dvosmjernoj vezi u kojoj oba „člana“ dugoročno imaju korist i naizmjenično, kroz dulje ili kraće vremenske periode, dominiraju u svojoj životnoj ulozi: mlada smrekova šuma do razdoblja njena ulaska u zrelu dob, a potkornjaci u zrelim smrekovim sastojinama u kasnijim razdobljima njihova života kada u kalamitetnim prenamnoženjima omogućuju obnavljanje borealnih smrekovih šuma na velikim površinama. Kroz predavanje se daje niz primjera koji ilustriraju narav ove veze te povezuju recentne događaje u Gorskom kotaru sa općim biološkim i evolucijskim načelima. Poseban naglasak u predavanju posvećen je i ulozi čovjeka, a osobito šumara, u načinu gospodarenja i zaštiti smrekovih šuma od rizika nekontroliranog napada potkonjaka. Ukratko se pojašnjavaju davno poznati principi minimiziranja rizika od napada potkornjaka koje je šumarska struka suvremenog doba pomalo zanemarila i potisnula „pod tepih“. 

Biografija: 

Dr. sc. Boris Hrašovec (1960) dugogodišnji je djelatnik Zavoda za zaštitu šuma i lovno gospodarenje i danas obnaša nastavne zadaće u svojstvu redovitog profesora. Doktorirao je  16.05.1997. na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu / Biotehničke znanosti . Nositelj je slijedećih kolegija na dodiplomskim, diplomskim i aktualnim poslijediplomskim studijima Šumarskog fakulteta: Šumarska entomologija (obavezni), Primjenjena entomologija (obavezni), Fitofarmacija u šumarstvu (obavezni, zajedno sa dr. sc. J. Margaletićem), Gradacije i monitoring šumskih kukaca (izborni), Taksonomija kukaca (izborni) i Biologija šumskih kukaca (izborni). U znanstvenom i stručnom smislu dr. sc. Hrašovec bavi se primjenjenom entomologijom u šumarskom kontekstu zaštite šuma ali i upravljanja šumskim ekosustavima u kontekstu zaštite prirode. Surađuje sa šumarskom operativom Hrvatske i susjednih zemalja kao i djelatnicima zaštićenih objekata prirode poput parkova prirode i nacionalnih parkova.