Time and Weather ili Vrijeme i Vrijeme, Draženka Molnar, Jadranka Zlomislić, Martina Vujnović, Marko Ćosić, Ivana Kovač

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
14:50 - 15:35

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

7. i 8. raz. OŠ, 1. raz. SŠ

Sažetak: 

Britanci vole razgovarati o vremenu! Amerikanci su opterećeni s ne gubljenjem vremena!  Hrvati koriste riječ vrijeme za iskazivanje kronološkog vremena i vremenskih prilika. U engleskom jeziku koristimo odvojene izraze:" time" za iskazivanje vremena, a "weather" za vremenske prilike. Cilj radionice „Time and Weather ili Vrijeme i Vrijeme“ je različitim tematskim aktivnostima promišljati o konceptualizaciji vremena te sudionicima ukazati na brojne jezične i kulturološke sličnosti i razlike u engleskom i hrvatskom jeziku. Na temelju odabranih riječi i fraza sudionici će samostalno pripremiti tematske dijaloge te će kratkim igrokazima prezentirati pripremljeni sadržaj. Aktivnim slušanjem i praćenjem odredit će se najzanimljiviji ili najuspješniji uradak. Aktivnosti su usredotočene na  vrijeme u kronološkom i meteorološkom smislu, a krajnji cilj je poticanje kreativnog mišljenja, govornih vještina i primjene ciljanih izraza koji mogu biti od koristi učenicima engleskog jezika.

Biografija: 

doc. dr. sc. DRAŽENKA MOLNAR, Filozofski fakultet, Sveučilište J .J. Strossmayera u Osijeku, drazenka@ffos.hr

Draženka Molnar rođena je 1974. godine u Osijeku gdje je i diplomirala na Pedagoškom fakultetu 1998. godine te stekla zvanje profesora engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti. Od 1998. do 2003. radi kao nastavnik engleskog jezika u nekoliko osnovnih škola. Od 2003. do 2005. radi kao predavač engleskog jezika na Učiteljskom fakultetu i na Katedri za strane jezike Filozofskog fakulteta u Osijeku. 2005. godine postaje članom Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Osijeku. 2012. godine doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Osijeku iz područja humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana anglistika. 2013. godine prelazi u status višeg asistenta, a 2015. u docenta. Obnaša dužnost voditeljice Katedre za primijenjenu lingvistiku. Objavila je više znanstvenih radova te sudjelovala na više znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Područja znanstveno-istraživačkog interesa uključuju kognitivni i interkulturni komunikacijski pristup usvajanju engleskog kao stranog jezika, usvajanju engleskog jezika kod učenika rane školske dobi, stilove i strategije u učenju i poučavanju engleskog kao stranog jezika te izradu i evaluaciju nastavnog materijala. Članica je Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL),  International Association of Paremiology (IAP) i  Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika (HUPE).

http://web.ffos.hr/cv/130/anglistika/drazenka-molnar

 

doc. dr. sc. JADRANKA ZLOMISLIĆ, Filozofski fakultet, Sveučilište J .J. Strossmayera u Osijeku, jzlomislic@ffos.hr

 

Jadranka Zlomislić je profesorica na Katedri za književnost engleskoga govornog područja na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Osijeku.  Predaje kolegije Američka kultura i civilizacija,     Britanska kultura i civilizacija na preddiplomskom studiju  i Jezične vježbe engleskog jezika VII i VIII na  diplomskom studiju. Područja znanstvenog i stručnog interesa uključuju američke i britanske kulturalne studije te  jezik, književnost i kultura cjelokupnog engleskog govornog područja. Članica je Hrvatskog udruženje za američke studije (HUAmS),  Hrvatskg  društva za anglističke studije (HDAS),  European Society for Studies in English (ESSE) i The European Association for American Studies (EAAS). http://web.ffos.hr/cv/136/anglistika/jadranka-zlomislic

 

MARTINA VUJNOVIĆ, studentica  2. godine diplomskog studija Engleskog jezika i književnosti i Pedagogije, Filozofski fakultet u Osijeku, martinavujnovic985@gmail.com

Martina Vujnović rođena je 14. studenoga 1993. u Đakovu gdje je i maturirala u Gimnaziji „A. G. Matoš“. Od 2013. godine volontira kao student-savjetnik na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Osijeku. 2016. pomaže pri organizaciji i vođenju Međunarodne znanstvene konferencije "Global and local perspectives of pedagogy" na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Za svoj iznimno uspješan akademski rad dobitnica je sljedećih pohvala:  2015. – Pohvala cum laude te 2017 - Dekanova nagrada i Pohvala za uspješnost u studiranju Od 2015. radno iskustvo stječe kao predavač engleskog jezika u školi informatike i managementa, Edunova.

 

MARKO ĆOSIĆ, student 2. godine diplomskog studija Engleskog jezika i književnosti i Pedagogije, Filozofski fakultet u Osijeku, cosicmarko93@gmail.com 

Marko Ćosić rođen je 18. rujna 1993. u Slavonskom Brodu gdje je i maturirao u Gimnaziji "Matija Mesić". Trenutno studira na Filozofskom fakultetu u Osijeku, na završnoj godini dvopredmetnog nastavničkog studija (Engleski jezik i književnost i Pedagogija) .2016. pomaže pri organizaciji i vođenju Međunarodne znanstvene konferencije "Global and local perspectives of pedagogy" na Filozofskom fakultetu u Osijeku.