Koliko vremena je potrebno za…, Ivana Klarić, Mislav Đidara,Mario Ronta, Ljubica Pastuović, Maja Mečeri, Dorothea Pimpi-Steiner

Datum: 

petak, 28 travnja, 2017 -
10:00 - 10:45

Vrsta događaja: 

Radionica

Publika: 

predškolski i niži raz. OŠ

Sažetak: 

Ovom radionicom želimo, kroz igru, sastavljanje, lijepljenje i izradu slika s različitim motivima te njihovo bojanje na kraju, upoznati sudionike radionice o tome kako se pojedine domaće životinje razvijaju kroz vrijeme, što nastaje iz pojedinih životinjskih proizvoda u određenom vremenu, kako nastaju životinjski proizvodi te što sve može nastati iz istih proizvoda različitih životinja, a ujedno će izrađena slika sudionicima ostati kao trajna uspomena na posjet otvorenim vratima Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku u sklopu Festivalu znanosti.

Biografija: 

dr.sc. Ivana Klarić, poslijedoktorand

Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Zavod za stočarstvo

e-mail: iklaric@pfos.hr

Ivana Klarić, rođena je 9.10.1980. u Osijeku. Osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju završila je u Osijeku gdje je 1999. godine upisala diplomski studij na Poljoprivrednom fakultetu, smjer Zootehnika. Od  2008. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja – asistentica na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku – Zavodu za stočarstvo, pri Katedri za hranidbu, anatomiju i fiziologiju domaćih životinja. Od akademske 2008./2009. godine polaznica je poslijediplomskog doktorskog studija „Poljoprivredne znanosti“, smjera „Hranidba životinja i tehnologija stočne hrane“ na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku gdje je 2014. godine obranila svoj doktorski rad, te je trenutno u zvanju poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda i znanstvene grane hranidba domaćih životinja, a od 2015. godine je u znanstvenom zvanju znanstvenog suradnika. Tijekom rada na Fakultetu sudjelovala je i sudjeluje u terenskim dijelovima znanstveno-istraživačkih projekata čiji su voditelji djelatnici Katedre za hranidbu, anatomiju i fiziologiju domaćih životinja, kao i u različitim laboratorijskim analizama. Osim toga, aktivno je uključena u izvođenje nastave na preddiplomskom sveučilišnom studiju u Osijeku, na smjeru Zootehnika i Agroekonomika, te u izvođenje nastave na stručnom studiju na smjeru Zootehnika kao i na diplomskom studiju smjera Hranidba domaćih životinja.

 

Doc.dr.sc. Mislav Đidara

Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Zavod za stočarstvo

e-mail: mdidara@pfos.hr

Mislav Đidara rođen je 8.01.1981. u Slavonskom Brodu. U Zagrebu upisuje Veterinarski fakultet na kojem je diplomirao 2006. godine. Iste godine zapošljava se u Veterinarskoj stanici grada Zaprešića, kao veterinar pripravnik. U travnju 2007. godine počinje raditi na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku kao asistent na Zavodu za stočarstvo, Katedri za hranidbu, anatomiju i fiziologiju domaćih životinja. Doktorski studij iz Veterinarskih znanosti na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu upisuje 2009. godine. Doktorirao je 2013. godine na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu s temom: “Učinci lanenog sjemena u obroku na sadržaj masnih kiselina mlijeka, antioksidativni status i imunost mliječnih krava“. Sudjeluje u izvođenju nastave na modulu preddiplomskog studija „Anatomija i fiziologija domaćih životinja“ te modulima diplomskog studija „Biokemija i fiziologija životinja“ i „Fiziologija domaćih životinja“.

 

Mario Ronta, mag.ing.agr., asistent;

Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Zavod za stočarstvo

e-mail: mronta@pfos.hr

Mario Ronta rođen je 21. veljače 1986. u Našicama. Diplomirao je 28. listopada 2011., na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Tijekom 2012/2013 godine prolazi stručno osposobljavanje za višeg stručnog suradnika za poljoprivredu u „Grad Donji Miholjac“. Od 1. lipnja 2013. zaposlenik je Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, suradnik u suradničkom zvanju asistent iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane stočarstvo na Katedri za hranidbu i fiziologiju domaćih životinja.

 

Ljubica Pastuović, dipl.ing., stručni suradnik

Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Zavod za stočarstvo

e-mail: ljpastuovic@pfos.hr

Ljubica Pastuović rođena je 18.11.1966. Osnovnu školu i srednju Prehrambeno-poljoprivrednu školu završila je u Slavonskom Brodu u zvanju prehrambeno tehnološki stručni radnik 1985. godine. Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu, smjer prehrambeno inženjerstvo, diplomirala je 1998. godine. U zvanju laboranta radila je u Tvornici šećera Osijek. Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku zaposlila se 2013. godine kao stručni suradnik na Katedri za hranidbu, anatomiju i fiziologiju domaćih životinja.

 

Maja Mečeri, studentica

Poljoprivredni fakultet u Osijeku

e-mail: maja.nagy@hotmail.com

Maja Mečeri rođena je 21.9.1995. godine u Osijeku. Završila je srednju školu Ruđer Bošković u Osijeku, smjer ekološki tehničar. Nakon završetka srednje škole upisuje preddiplomski stručni studij Zootehnike na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Trenutno je studentica na drugoj godini.  

 

Dorothea Pimpi-Steiner, studentica

Poljoprivredni fakultet u Osijeku

e-mail: steiner.dorothea@gmail.com

Dorothea Pimpi-Steiner rođena je 7.6.1996. u Osijeku. Završila je srednju Jezičnu gimnaziju u Osijeku. Nakon završetka srednje škole upisuje preddiplomski stručni studij Zootehnike na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Trenutno je studentica na drugoj godini.

Prostorija: 

Praktikum za hranidbu, anatomiju i fiziologiju domaćih životinja (3. kat, soba br. 329)