dcsimg
 • Najbolji način za predviđanje budućnosti jest njezino stvaranje.

  Abraham Lincoln

 • Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova.

  Eleanor Roosevelt

 • Možda nismo u stanju pripremiti budućnost za svoju djecu, ali smo barem u stanju pripremiti svoju djecu za budućnost.

  Franklin D. Roosevelt

 • Svi su cvjetovi budućnosti u sjemenu sadašnjosti.

  Kineska

 • Budućnost ovisi o tome što radiš danas.

  Mahatma Gandhi

 • Nikada ne mislim o budućnosti – ionako prebrzo dolazi.

  Albert Einstein

 • Prošlost je duh, budućnost je san, sve što imamo je sada.

  Bill Cosby

 • Ako ne mislite o budućnosti, ne možete je ni imati.

  John Galsworthy

 • Problem s budućnosti je u tome što obično stiže prije nego smo mislili.

  Arnold Glasgow

 • Budućnost je uvijek u pokretu.

  Minch Yoda

Print

Svijet nano čestica – budućnost je već počela

Posted in Sažetak i biografija.

Dubravka Krilov – životopis

Rođena sam 18. lipnja 1948. u Zagrebu, gdje sam završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala sam eksperimentalnu fiziku 1971. godine. Diplomski rad izradila sam na Institutu “Ruđer Bošković”.

            Nakon završetka studija stupila sam u volonterski radni odnos na Institutu “Ruđer Bošković” i upisala poslijediplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu iz fizike, smjer Atomska i molekularna fizika. Magistarski rad obranila sam 1974. godine. Od 1. veljače 1974. godine zaposlila sam se na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao asistent u Zavodu za fiziku.

            Znanstveni rad nastavila sam na Institutu “Ruđer Bošković”. Tu sam izradila doktorsku disertaciju pod mentorstvom prof. dr sc. Janka N. Heraka, koju sam obranila 1983. godine, te stekla akademski stupanj Doktor prirodnih znanosti iz područja fizike. Provela sam godinu dana kao postdoktorand na Lousiana State University, Department ofChemistry, BatonRouge, Louisiana, SAD.

            U znanstveno-istraživačko zvanje znanstveni suradnik iz područja fizike izabrana sam 1990. godine. U zvanje višeg znanstvenog suradnika izabrana sam 1999. godine. Na Medicinskom fakultetu izabrana sam u srpnju 1991. godine za docenta, a u siječnju 2000. za izvanrednog profesora. U lipnju 2012. izabrana sam za znanstvenog savjetnika i redovitog profesora.

            Od 1990. godine predajem studentima Medicinskog fakulteta I godine predmet Fizika i biofizika, a od 2005.  predmet Fizika medicinske dijagnostike na IV godini. Nosilac sam izbornog predmeta Reologija arterijskog krvotoka koji se predaje na II godini studija medicine. Sudjelujem u znanstvenom doktorskom studiju Medicinske znanosti, predmet Oslikavajuća dijagnostička metoda – magnetska rezonancija. Od 2004. godine predajem predmet Physics I - basicphysicswithbiophysicsessays, za studente I godine, te od 2006. godine predmet Physicsofmedicaldiagnostics za studente IV godine studija medicine na engleskom jeziku.Predavanja sam održavala na Medicinskom studiju u Splitu i u Osijeku. Od 1999. godine održavam nastavu predmeta Fizika za studente Stomatološkog fakulteta. Od 1986. do 1996. godine predavala sam predmet Fizika s elektronikom za studente Više medicinske škole. Održavala sam kolegij Biofizika membrana i lipoproteinana doktorskom studiju Biofizika na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Zajedno s prof. Jasminkom Brnjas-Kraljević nosilac sam predmeta Opća biofizika na istom studiju. Bila sam mentor u nekoliko studentskih diplomskih radova na Medicinskom fakultetu. Bila sam mentor i član povjerenstva Prirodoslovno-matematičkog fakulteta za nekoliko magistarskih radova i doktorskih disertacija. Sudjelovala sam u pisanju četiri udžbenika i nekoliko nastavnih tekstova, te izradila veliki broj pitanja za pismene ispite. Većina predavanja i seminara za studente medicine i stomatologije nalazi se na web stranicama Medicinskog i Stomatološkog fakulteta.

            Objavila sam 33 znanstvena rada iz područja radijacijske biofizike i biofizike lipoproteina. Sudjelovala sam na 29 domaćih i 38 međunarodnih znanstvenih skupova s prilozima u obliku postera, saopćenja ili pozivnih izlaganja.  Održala sam nekoliko pozivnih predavanja u SAD. Bila sam recenzent za članke u međunarodnim časopisima i za projekte MZOS.

            Član sam Društva nastavnika Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog fizikalnog društva i Hrvatskog biofizičkog društva. Bila sam predsjednica Hrvatskog biofizičkog društva od 1998. do 2002.  u suradnji s J. Brnjas-Kraljević organizirala prva takva dva sastanka 1999. i 2001. godine.