Jezik je komunikacijski sustav, a da bismo mogli komunicirati u svakoj situaciji, jezik se mora prilagođavati novim potrebama i okolnostima. Zato ponekad čujemo nove riječi, dok se neke sve manje rabe u svakodnevnom govoru. Važan dio znanosti o jeziku jesu tvorba riječi, koja se bavi nastankom novih riječi, i leksikologija, koja proučava ukupnost riječi jednoga jezika. Na radionici ćemo interaktivno i kreativno objasniti i oprimjeriti rječotvornu ili tvorbenu porodicu te temeljne pojmove iz tvorbe riječi i leksikologije. Rezultati će se grupnoga rada moći vidjeti i poslije, na plakatu koji će sudionici napraviti na aktivnosti. Tematski okvir i primjeri će, dakako, biti vezani uz broj deset.


Vanessa Vitković rođena je 1983. u Puli, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost i talijanski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu u Puli, a sada je na Poslijediplomskome doktorskome studiju kroatistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Bila je profesorica u jednoj osnovnoj i jednoj srednjoj školi, a provodila je i edukativne radionice u osnovnim i srednjim školama te sa studentima. Od 2008. godine asistentica je na Odsjeku za kroatistiku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, gdje asistira na sljedećim kolegijima: Povijest hrvatskoga pravopisa, Tvorba riječi i leksikologija hrvatskoga standardnog jezika, Lektoriranje tekstova i Jezično savjetništvo.

Priprema disertaciju o hrvatsko-talijanskim jezičnim dodirima. Sudjelovala je na nekoliko znanstvenih skupova.