10 sirovina iz našeg okoliša iz kojih se mogu proizvesti biogoriva


Biogoriva su tekuća ili plinovita goriva za pogon motonih vozila i brodova, proizvedena iz biomase. Cilj prezentacije je upoznati sudionike Festivala znanosti o sirovinama koje se mogu upotrebljavati za proizvodnju biogoriva, o tehnologiji proizvodnje i karakteristikama biogoriva (bioetanola i bioplina), te o budućnosti njihove upotrebe u Republici Hrvatskoj.Životopis


Marina Tišma


Marina Tišma, rođena 1977. godine u Slavonskom Brodu. Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Radi kao docent na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek.