3D kocka upravljana mikroupravljačem

 

Kratko predavanje na temu projektiranja digitalnog sklopa i prezentacija rada sklopa.

 

 

Životopis

 

Željko Hocenski

 

Prof. dr. sc. Željko Hocenski je redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja računalnih znanosti na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. Radio je kao istraživač na Elektrotehničkom institutu "Rade Končar" (1977.-1984.), a nakon toga dolazi u Osijek.

Obavljao je funkcije prodekana u više mandata i dekana (2003.-2005.), a trenutno je predsjednik Katedre za računalno inženjerstvo u Zavodu za računalno i programsko inženjerstvo.

Predavanja drži  iz niza kolegija, a među važnijima su Digitalna elektronika, Arhitektura računala, Dizajn računalnih sustava i Pouzdanost i dijagnostika računalnih sustava. Obavljao je nastavu na  Medicinskom, Strojarskom i Filozofskomg fakultetu  Sveučilišta J.J. Strossmayera.

Vodio je nekoliko domaćih i međunarodnih projekata, koordinator na tehnologijskom projektu. Boravio na stranim sveučilištima (Bremen i Paderborn).

Znanstveni rad odvija se na području zasnivanja, dijagnosticiranja i validacije ugrađenih računalnih sustava i računalnih sustava koji toleriraju kvarove te automatizaciji procesa.

Autor više od 70 publikacija, 7 udžbenika, 20 elaborata i proizvodnih projekata, tehničkih unapređenja i inovacija za rješenja u industriji. Mentor na 5 doktorata, 3 magistarska rada, 130 diplomskih i završnih radova.

Član domaćih (KoREMA, ETZ, CROMBES) i međunarodnih udruga (IEEE, ACM, SICE).