Potres od 1 do 10

 

Predavanje (30-45 min):

- o potresu

- o oštećenjima u potresu

- o postupku proračuna konstrukcija

 

 

Životopis

 

Dragan Morić

Prof. dr. sc. Dragan Morić, rođen 1953. godine u Beogradu. Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Šibeniku. 1972. godine upisao Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. U svibnju 1978. godine diplomirao. Od 1.7.1978. godine radi u Građevinskom institutu, FGZ Zagreb, zavodu za betonske i zidane konstrukcije, odsjeku za konstrukcije. Postdiplomski studij iz područja Teorija konstrukcija upisao 1979. godine. 1985. godine magistrirao na Fakultetu građevinskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao u veljači 1998. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Upisan u registar znanstvenih istraživača, pod brojem 089470.

Od 1982. godine sudjelovao u nastavi na FGZ Zagreb kao asistent na kolegijima Inženjerske konstrukcije i Betonske konstrukcije I, do reorganizacije GI-a, 1991. godine. Od 1.1.2000. godine zaposlen  na Građevinskom fakultetu u Osijeku. Nastavnik na kolegijima Betonske konstrukcije i Potresno inženjerstvo na diplomskom i poslijediplomskom studiju. Mentor pri izradi dva doktorata, dva magisterija i više desetaka diplomskih radova.

Od 1979. do 1993. godine suradnik na više znanstvenih projekata: "Mehanička svojstva betona armiranog čeličnim vlaknima”, "Vlačna čvrstoća zidova zidanih kamenom i opekom”, "Potresi i dinamička svojstva cestovnih mostova”, "Eksperimentalno i teorijsko istraživanje konstrukcijskih elemenata od opeke” i "Nelinearna seizmička analiza mostova”.

Od 1993. do danas voditelj je sljedećih projekata: "Seizmička otpornost spomenika kulture",

Spektri seizmičke oštetljivosti konstrukcija” i “Potencijal seizmičke oštetljivosti urbanih područja”.

S ciljem znanstvenog usavršavanja u inozemstvu boravio je na Jagelonskom Sveučilištu Krakow (ožujak – rujan 1979), kao suradnik na istraživačkom dijelu projekta "Mehanička svojstva betona ojačanog čeličnim vlaknima” ta na University of Nevada Reno i University of California Berkeley, USA, rujan – listopad 1986, prezentacija rezultata istraživanja „Potresi i dinamička svojstva cestovnih mostova”, Mješoviti Jugoslavensko-Američki projekt, investitor Department of Transportation, Washington DC, USA.

Kao autor ili koautor objavio 64 znanstveno-stručna rada.