Zvjezdana Marković: Vinova loza ispod -10C

Vinova loza gospodarski je vazna kultura. Pohrana i dugoročno čuvanje biljnog materijala postaju imperativ vinogradarstke proizvodnje. Istraživanja autothonog sortimenta upućuju na visoku zaraženost virusima i izumiranje nekih rijetkih sorata. Krioprezervacija je dugoraočna pohrana biljnog materijala na niskim temperaturama u tekućem dušiku koji dosiže temperaturu do -196C. Potrebno je istražiti primjenjivost protokola krioprezervacije za vinovu lozu da bi se hrvatske autothone sorte mogle čuvati na taj u svijetu popularan način u tzv. bankama gena.

 

Zvjezdana Marković, znanstveni je novak na Agronomskom fakultetu. Diplomirala je 2007.godine na Agronomskom fakultetu, a 2008. godine započela je s radom na Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u ZAgrebu. 2010. godine upisuje dvojni doktorat na francuskom institutu INRA, SupAgro u Montpellieru. Područje interesa:, vinogradarstvo, specijalizacija: kultura tkiva i krioprezervacija. Tema doktorata: Razvoj krioprezervacijskih metoda za dugoročnu pohranu biljnog materijala.