Zašto i za što su potrebne karte? Tko, kako i gdje upotrebljava kartu? Koji su mi podaci potrebni za izradu karte? Kako ću prikupiti potrebne podatke? Kakva je kvaliteta dostupnih podataka? Kako ću izraditi kartu? Hoće li ona biti upotrebljiva? Gdje će drugi korisnici naći moju kartu? …

Odgovore na ova i druga pitanja o tome Kako nastaje karta?, potražite na predavanju i radionici!

 

Poslončec-Petrić, dr. sc. Vesna, dipl. inž. geodezije – Rođena je u Vinkovcima (1966.) gdje je završila osnovnu školu i srednju školu. Diplomirala je na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1993. godine s temom „Digitalne karte naselja Republike Hrvatske“. Dobitnica Rektorove nagrade (1993.) za studentski rad pod naslovom „Uspoređivanje datoteke centroida naselja i Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj“. Od 1993. radi u Zavodu za kartografiju Geodetskog fakulteta, najprije kao stručna suradnica, a zatim kao asistentica iz predmeta Geodetsko crtanje, Opća kartografija, Tematska kartografija, Kartografska reprodukcija, Kartografska vizualizacija i Topografska kartografija. Poslijediplomski magistarski studij geodezije završila je obranom rada pod nazivom „Uspoređivanje programskih paketa za automatsko sjenčanje reljefa“ (mentor: prof. dr. sc. Stanislav Frangeš). Poslijediplomski doktorski studij završila je 2010. godine obranom rada „Distribucija prostornih podataka za potrebe službene kartografije Republike Hrvatske“ (mentori: prof. dr. sc. Stanislav Frangeš i prof. dr. sc. Željko Bačić). Kao suradnica sudjelovala je u znanstvenim projektima MZOŠ-a: Hrvatski kartografi – znanstvene osnove, Kartografija i nove tehnologije, a trenutačno sudjeluje u znanstvenom projektu Kartografija Jadrana (voditelj: prof. dr. sc. Miljenko Lapaine). Samostalno i u koautorstvu objavila više znanstvenih i stručnih radova iz područja kartografije, veći broj karata te je surađivala na stručnim projektima Zavoda za kartografiju i fotogrametriju Geodetskog fakulteta. Sudjelovala je na desetak međunarodnih i domaćih skupova. Posebni interesi: topografska i tematska kartografija, razmjena prostornih podataka i autorsko pravo u kartografiji. Voditeljica je radne skupine za izgradnju kapaciteta NIPP-a, članica Hrvatskoga kartografskog društva (u kojem je od 2006. do 2010. bila tajnica), Hrvatskoga geodetskog društva, Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije i Saveza izviđača Hrvatske.

 

Tutić, doc. dr. sc. Dražen – Rođen je 29. lipnja 1973. godine u Zagrebu. Osnovnu školu pohađao je u Kloštar Ivaniću, a maturirao na srednjoj školi "Ruđer Bošković" u Zagrebu, elektronički smjer. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1993. i diplomirao 1998. godine s temom Računalni program “Kartografske projekcije”. Od 1998. radi u Zavodu za kartografiju Geodetskog fakulteta, najprije kao stručni suradnik, a od 2001. kao znanstveni novak-asistent. Poslijediplomski magistarski studij geodezije, smjer Kartografija, upisuje 1998. godine i završava ga 2004. godine obranom rada pod nazivom "Poboljšanje upravljačkog programa za DeSkan Express 5.0". Poslijediplomski doktorski studij upisao je 2005. godine, a disertaciju pod nazivom "Stereografska i druge konformne projekcije za Hrvatsku" obranio u kolovozu 2009. godine. Kao suradnik sudjelovao je na znanstvenom projektu MZOŠ-a Hrvatski kartografi - znanstvene osnove, potom Kartografija i nove tehnologije, a trenutno je suradnik na projektu MZOŠ-a Kartografija Jadrana. Surađivao je i na znanstveno-stručnim projektima Prijedlog službenih kartografskih projekcija Republike Hrvatske i Hrvatski geodetski rječnik. Osim znanstvenih i znanstveno-stručnih, sudjelovao je i na više stručnih projekata Zavoda za kartografiju i fotogrametriju Geodetskog fakulteta. Posebni su mu interesi primjena računala u kartografiji, geoinformacijski sustavi te kartografija na internetu. Bio je suradnik za prikaz reljefa na većem broju karata. Član je Hrvatskoga kartografskog društva, Hrvatskoga geodetskog društva, Hrvatskog društva za geometriju i grafiku, Međunarodnoga društva za geometriju i grafiku, te suradnik Povjerenstva za kartografiju planina Međunarodnoga kartografskog društva. Obnašao je dužnost tajnika Hrvatskoga kartografskog društva od njegovog osnutka 2001. do 2007. te ju ponovo obnaša od 2010. godine do danas. Bio je član organizacijskog odbora nekoliko skupova u organizaciji Hrvatskoga kartografskog društva.

 

Ana Kuveždić Divjak (rođena Kuveždić), geodetkinja i kartografkinja (Osijek, 19. XII. 1981). Osnovnu školu pohađala je u Osijeku. Maturirala je 2000. na I. (općoj) gimnaziji u Osijeku. Na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2006. Od 2007. zaposlena je u Zavodu za kartografiju i fotogrametriju Geodetskog fakulteta kao znanstvena novakinja i asistentica. Iste godine upisala je poslijediplomski doktorski studij geodezije i geoinformatike na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Suradnica je na znanstvenom projektu Kartografija Jadrana.Objavila je nekoliko članaka u časopisima i zbornicima znanstveno-stručnih skupova. Sudjelovala je s radovima u koautorstvu na nekoliko znanstveno-stručnih skupova. Članica je Hrvatskoga kartografskog društva. Godine 2005. nagrađena je Nagradom dekana za studentski rad pod naslovomSuvremeni način pretraživanja kataloga rukopisnih karata i starih atlasa u NSK u Zagrebu.

 

79. godine u Rijeci. Diplomirala je biologiju, smjer ekologija s