Farmaceutsko-biokemijski fakultet sastavnica je Sveučilišta u Zagrebu. Jedini je fakultet u Hrvatskoj koji obrazuje farmaceutske i medicinsko-biokemijske stručnjake.

Nastava farmacije na Sveučilištu u Zagrebu započela je 1882. godine. Institucija nosi naziv Farmaceutsko-biokemijski fakultet od 1963., a od 1986. godine Fakultet organizira nastavu u dva studijska programa, studij farmacije i studij medicinske biokemije.

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu danas ustrojava i izvodi sveučilišne diplomske studije farmacije i medicinske biokemije, poslijediplomski doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti i poslijediplomske specijalističke studije. Također organizira nastavu stalnoga usavršavanja za magistre farmacije i magistre medicinske biokemije.

Prepoznat po svojoj izvrsnosti u diplomskoj i poslijediplomskoj edukaciji te svom prinosu znanosti Farmaceutsko-biokemijski fakultet je ekspertni izvor brojnih farmaceutskih i medicinsko-biokemijskih znanja.

Kroz znanstveno-istraživačke projekte surađujemo s drugim fakultetima i istraživačkim institutima u Hrvatskoj i svijetu, farmaceutskom industrijom, bolnicama i drugim javno-zdravstvenim institucijama.

Kroz 130-godišnju povijest Farmaceutsko-biokemijski fakultet se spremno nosio s izazovima brzoga tehnološkog razvoja suvremene farmacije i medicinske biokemije te širio, prenosio i primjenjivao stečena znanja za dobrobit pojedinca, društva i domovine. Na tim zasadama gradimo svoju budućnost.

 

Prof. dr. sc. Karmela Barišić rođena je u Bosanskom Šamcu, gdje je završila osnovnu školu. Gimnaziju je pohađala u Modriči. Diplomirala je 1983. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer medicinska biokemija.

Staž je odradila 1984. u Biokemijskom laboratoriju Studentske poliklinike. Stručni je ispit položila 1985. Od siječnja do lipnja 1985. radila je kao asistent pripravnik na Zavodu za medicinsku biokemiju Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od 1985. do 1987. u Laboratoriju za eksperimentalnu patofiziologiju Zavoda za patološku fiziologiju KBC-a Zagreb. Od 1988. do 1990. boravila je kao stipendist doktorand na Max-Planckovu institutu za biokemiju u Münchenu. Od 1991. zaposlena je u Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Poslijediplomski studij iz Medicinske biokemije završila je 1989. magistarskim radom "Kemotaksija kod Dictyosteliuma discoideuma. Biokemijski studij kemotaksične mutante". Akademski stupanj doktora prirodnih znanosti, područje kemija, stekla je 1992. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu obranom disertacije pod naslovom "Cyclophilin from Dictyostelium discoideum".

Godine 1991. izabrana je u zvanje znanstvenoga asistenta, 1997. u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 2003. izvanrednoga profesora, a 2007. redovitoga profesora.

 

Doktorsko i poslijedoktorsko usavršavanje provela je 1988. – 1990. i 1996. – 1998. na Max-Planckovu institutu za biokemiju u Münchenu.

Akademske godine 2002./2003. boravila je kao gostujući profesor na Kwansei Gakuin University, Nishinomya, Japan, te u istom svojstvu 2003. na Farmaceutskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani.

Objavila je 42 (40 CC/SCIE) znanstvena rada, održala 15 pozvanih predavanja i 73 posterska priopćenja na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima te održala 11 javnih predavanja. Nagrađena je 2003. Godišnjom nagradom za znanstveni rad Hrvatskoga društva medicinskih biokemičara. Pod njezinim su voditeljstvom izrađene 4 disertacije, 1 disertacija je u postupku i 1 magistarski rad, preko 40 diplomskih radova te 5 studentskih radova nagrađenih Rektorovom nagradom. Suautorica je sveučilišnoga udžbenika, nastavnih tekstova (skripta) i stručnih priručnika.

 

Članica je Hrvatskoga društva za biokemiju i molekularnu biologiju (predsjednica 2001. – 2005.) i Hrvatskoga društva medicinskih biokemičara. Kao članica je navedenih stručnih društava sudjelovala u programskim i organizacijskim odborima nekoliko nacionalnih i internacionalnih kongresa i simpozija.

 

Predsjednica je Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Zagrebu te članica Radne skupine za studijske programe. Sudjeluje u radu nekoliko nacionalnih tijela: Matičnoga odbora za područje biomedicine i zdravstva, Matičnoga odbora za interdisciplinarno područje, Akreditacijskoga savjeta te međunarodnoga tijela te Odbora za edukaciju Federacije europskih društava za biokemiju i molekularnu biologiju (FEBS-EC).

U razdoblju 2006 – 2010. obnašala je dužnost prodekanice za nastavu, a od 2010. dužnost dekanice FBF-a.