Vjerojatnost je pojam koji se danas često rabi u svakodnevnom govoru i u znanosti. Svrha je ove radionice (igraonice) učenike sedmoga i osmoga razreda osnovne škole upoznati s osnovnim pojmovima slučajna pokusa (čiji se ishodi ne mogu unaprijed predvidjeti), slučajnih događaja i njihovih vjerojatnosti. Sudionici će izvoditi neke jednostavne slučajne pokuse bacanjem simetričnih novčića i kockica, bilježiti rezultate dobivenih ishoda te ocjenjivati (simulacijom na računalu) i izračunavati (uz pomoć kombinatorike) vjerojatnosti nekih povijesnih problema (De Meréovi paradoksi) koji su doveli do razvoja teorije vjerojatnosti, grane matematike koja zajedno s matematičkom statistikom danas ima veliku primjenu u različitim područjima društvenog djelovanja i znanosti.


Dr. sc. Amroz Čivljak je osnovnu školu i gimnaziju završio u Dubrovniku. Diplomirao je i magistrirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Beogradu. Magistarski rad pod nazivom “Nelinearna vremenska analiza Gaussovog slučajnog procesa sa diskretnim spektrom” pripada području teorije vjerojatnosti i matematičke statistike. Doktorirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski rad pod naslovom „Eulerovi identiteti za realne Borelove mjere i neke njihove primjene“ pripada području matematičke analize.

Kao nastavnik matematike radio je u Centru za odgoj i usmjereno obrazovanje te Gimnaziji Dubrovnik. Uz redovan je rad nastavnika matematike aktivno sudjelovao u programima izvanškolskih aktivnosti učenika u poticanju njihovih kreativnih sposobnosti te u pripremi učenika za Državna natjecanja mladih matematičara, za što mu je više puta od strane Ministarstva prosvjete i sporta Republike Hrvatske dodijeljena zahvalnica.

Na Pomorskom fakultetu u Dubrovniku, Veleučilištu u Dubrovniku, Sveučilištu u Dubrovniku i Američkoj visokoj školi za menadžment i tehnologiju izvodio je, u zvanju predavača, nastavu iz kolegija: Matematika 1-2, Statističke metode 1-2, Poslovna statistika 1-2, Osnove diskretne matematike, Vjerojatnost i statistika, Numerička matematika, Algebra for Management Science, Introduction to Statistical Methods 1-2-3, Discrete Math for Technologists 1-2. Američka visoka škola za menadžment i tehnologiju dodijelila mu je priznanje „Senior Faculty Award“ za izvrsnost u podučavanju. Izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području prirodnih znanosti – polje matematika. Član je „Hrvatskoga matematičkog društva i Seminara za nejednakosti i primjene Sveučilišta u Zagrebu. Apsolvent je Teološko-katehetskoga instituta Teologije u Splitu – odsjek Dubrovnik Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu.

Oženjen je i otac je troje djece.

RIT/ACMT je prva privatna visokoobrazovna institucija u Hrvatskoj, koja u Dubrovniku djeluje od 1997. godine, a od 2011. godine upisuje studente i u Zagrebu. Dio je Instituta za Tehnologiju (RIT) iz Rochestera, NY. RIT je privatno, neprofitno sveučilište s više od 17 200 redovnih i izvanrednih studenata na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim programima. Akademski su programi koje studenti mogu izabrati Informacijske tehnologije, Međunarodno poslovanje i Service Management.