Biološka raznolikost (biodiverzitet) podrazumijeva raznolikost živih organizama koji nastanjuju kopno i vodu, kao i raznolikost unutar različitih vrsta, te između jedinki i ekosustava. Biodiverzitet nije samo sveukupna raznolikost oblika i pojava biljnoga i životinjskoga svijeta, već i raznolikost funkcija živih organizama. Pretpostavlja se da ukupan broj vrsta na Zemlji doseže 10 do 30 milijuna, no svake godine iščezava oko 40.000 vrsta, što uvelike smanjuje cjelokupnu ekološku ravnotežu i stabilnost.

Sudionici će tijekom radionice izračunati indekse raznolikosti zbirke Prirodoslovnoga muzeja Dubrovnik:

1.Margalefov indeks bogatstva (obilja) kralješnjaka (M)

2.Simpsonov indeks raznolikosti (D)

3.Index dominacije – Berger-Parkerov indeks = ukupan broj jedinki svih vrsta u zajednici (N) podijeljen brojem jedinki najbrojnije vrste (Nmax)

4.Jaccardov indeks – indeks sličnosti između dviju zajednica s istoga područja ili iste zajednice s dvaju područja (JI)

Čovjek svojim načinom života zadnjih desetljeća ima sve negativniji utjecaj na ekosustav u kojem živi te je njegova uloga i svijest ključna u očuvanju bioraznolikosti i prirode općenito. Važno je što veći broj ljudi upozoriti na ugroženu bioraznolikost i podučiti ih kako se određuje bioraznolikost nekoga područja, što i jest cilj ovih radionica.

 

Dr. sc. Marijeta Čalić je zvanje diplomiranoga inženjera biologije te magistra i doktora prirodnih znanosti stekla na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2003. godine zaposlena je na Institutu za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, gdje proučava taksonomiju, ekologiju i raspodjelu fitoplanktonskih populacija u Jadranskome moru. Sudjelovala je na nekoliko znanstvenoistraživačkih projekata te na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.U zvanju je višega asistenta i sudjeluje na projektu "Struktura planktonskih populacija u trofičkom gradijentu u južnome Jadranu". Pored toga, izvodi vježbe iz četiriju kolegija na Odjelu za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku.

Već nekoliko godina surađuje s Prirodoslovnim muzejom Dubrovnik u popularizaciji znanosti, poglavito ekologije, zaštite okoliša i održivoga razvoja. Jedan je od pokretača festivala "Čovjek na Zemlji", koji se održava u Dubrovniku i Čilipima. Blisko surađuje u organizaciji Kinookus film festivala u Stonu i radu Slow Food Conviviuma Dubrovnik na nizu projekata zaštite okoliša, očuvanja lokalne gastro-kulturalne tradicije i biodiverziteta uzgojnih vrsta.