Strossmayer - svjetlo Osijeka

Strossmayer-svjetlo Osijeka

 

Poster na temu Strossmayer-svjetlo Osijeka. Prezentacija postera uz asistenciju studenata UFOS u odjeći J.J. Strossmayera

 

 

Životopis

Doc. dr. sc. Vesnica Mlinarević

 

Doc. dr. sc. Vesnica Mlinarević, prodekanica je za nastavu na Učiteljskom fakultetu u Osijeku. Na Učiteljskom fakultetu u Osijeku vodi kolegije: Opća pedagogija, Pedagogija cjeloživotnog obrazovanja, Nastavna komunikacija, Roditeljstvo, Dječji projekti i Integrirani predškolski kurikul.

Magistrirala je na poslijediplomskom znanstvenom studiju pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom "Pedagoške implikacije stilova provođenja slobodnog vremena srednjoškolaca", a doktorirala s temom "Slobodno vrijeme kao predikator poremećaja u ponašanju učenika".

Objavljivala je znanstvene i stručne radove u časopisima te u zbornicima s međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova.

Bila je istraživač na projektu "Nastava usmjerena na istraživanje i djelovanje zahtjeva provođenja suvremenih oblika nastave" u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa i na novim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske Potreba novog položaja učenika u nastavi i izvan nastave i Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi.

Bila je regionalna voditeljica stručnih projekata Građanski odgoj i Osnove demokracije u Ministarstvu prosvjete i športa Republike Hrvatske. Sudjelovala je u reintegraciji odgojno-obrazovnih ustanova iz područja hrvatskoga Podunavlja u Sustav odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske.

Predsjednica je povjerenstva za polaganje stručnih ispita na području pet slavonskih u Agenciji za odgoj i obrazovanje.

Vanjska je suradnica u Agenciji za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i na Odjelu za kulturologiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Bila je predsjednicom radnog povjerentsva za izradu i uvođenje novog Preddiplomskog sveučilišnog studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i Diplomskog sveučilišnog studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji se izvode od akademske 2009./2010. godine na Učiteljskom fakultetu u Osijeku.

Članica je Hrvatskog pedagogijskoga društva i Matice Hrvatske, Podružnica Osijek.

Predsjednica je Odjela za oblikovanje slobodnog vremena mladih grada Osijeka u Matici hrvatskoj, podružnica Osijek i članica Predsjedništva Matice hrvatske Podružnica Osijek.

Temeljna područja znanstvenog interesa: interesi i problemi slobodnog vremena djece i mladih; izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika, poremećaji u ponašanju učenika; perspektive obrazovanja odgojitelja i učitelja; socijalne kompetencije i odnosi u školi i položaj učenika u nastavi i izvan nje

 

Znanstveni radovi objavljeni u časopisima I. kategorije.

1. Mlinarević, V. (2004), Stilovi slobodnog vremena srednjoškolaca Slavonije i Baranje Pedagogijska istraživanja, 1 (2), str. 241-255.

 

2. Mlinarević, V. (2007): Kultura slobodnog vremena srednjoškolaca. Napredak, 148 (1),  54-70.

 

3. Mlinarević, V,. Peko, A., Munjiza, E. (2007): Slika obitelji u udžbenicima hrvatskoga jezika književnosti za mlađu školsku dob,  Ogojne znanosti. 1 (13), vol. 9 (2007).

 

4. Mlinarević, V., Miliša, Z., Proroković,A. (2007): Slobodno vrijeme mladih u procesima modernizacije – usporedba slavonsklih gradova i Zadra. Pedagogijska istraživanja, 4 (1), 2007. 81.99.

 

5. Peko, A., Mlinarević, V., Buljubašić-Kuzmanović, V. (2008): Potreba unaprjeđivanja sveučilišne nastave, Odgojne znanosti.

6. Peko,a, Mlinarević, V., Gakger, V. (2009):      Odgojne znanosti

 

 

Znanstveni rad objavljen u Zborniku s međunarodnog skupa i s međunarodnom recenzijom

 

1. Mlinarević,V. i Borić, E. (2004), Cooperation between parents and scool. U: Peko, A. i sur. (ur),  Contemporary teaching. Zbornik radova International Scientific colloquium, Osijek: Tiskara i knjigovežnica Filozofskog fakulteta u Osijeku,. 75-85.

 

 

Znanstveni radovi objavljeni u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova

1. Mlinarević, V., (2003). Uvođenje odgojitelja pripravnika u sustav predškolskog odgoja. U: Babić, N. i Irović, S. (ur), Zbornik radova stručnog i znanstvenog kolokvija s međunarodnim sudjelovanjem, Dijete i djetinjstvo, Osijek:  Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku i Visoka učiteljska škola u Osijeku, str.244-256.

 

2. Peko, A., Sablić, M., Mlinarević V. (2005), Social distance of eastern Slavonia high school studens towards other nationalities. U: Kitanov, B. (ur:), Interculurality in the education process, Štip: University Ss. Cyril and Methodius Skopje, str. 88-94.

 

3. Peko, A., Munjiza, E., Mlinarević, V. (2006), Obitelj u udžbenicima hrvatskoga jezika i književnosti u mlađoj školskoj dobi , Pintarić, A. (ur), Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa,  Zlatni danci 7 – Obitelj u književnosti za djecu i mladež, Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strosmayera u Osijeku, Filozofski fakultet u Osijeku, Filozofski fakultet Pečuh, Matica hrvatska Osijek, str. 123-133.

 

4. Peko, A., Mlinarević, V., Sablić, M. (2007), Učitelj i zahtjevi nastavnih kompetencija prema HNOS-u. U: Babić, N. (ur),Zbornik radova sa međunarodnog kolokvija, Kompetencije i kompetentnost učitelja, Osijek: Učiteljski fakultet u Osijeku i Kherson State University, Kherston, Ukraine, str. 327-335.

 

5. Mlinarević, V., Buljubašić, V., Sablić, M. (2007): Promicanje odgojnih vrijednosti u mitovima i legendama u čitankama nižih razreda osnovne škole. U: Barić, E. i dr.(ur), Zlatni danci 8, Mitovi i legende.Osijek,  Sveučilište Josipa Jurja Strosmayera u Osijeku, Filozofski fakultet u Osijeku, Filozofski fakultet Pečuh, Matica hrvatska Osijek, 173-187.

6. Mlinarević, V., Borić, E. (2007): Stručni razvoj učitelja kao pretpostavka suvremene škole. U: Previšić i sur. (ur), Pedagogija – prema cjeloživtnom obrazovanju i društvu znanja. Prvi kongres pedagoga Hrvatske, Zagreb. Hrvatsko pedagogijsko društvo. 421-431.

 

7. Peko, A. Mlinarević, V., Gajger, V. (2008): Položaj učenika u nastavi (jučer-danas-sutra) U: Uzelac, V. I Vujičić, L. (ur). Cjeloživotno učenje za održivi razvoj. Rijeka. Sveučilište u Rijeci , Učiteljski fakultet u Rijeci, 255-261.

 

8. Peko, A., Mlinarević, V., Sablić, M. (2008): Pedagoške kompetencije visokoškolskih nastavnika. Znanstveni skup, Mostar.

 

9.. Peko, A. Mlinarević, V., (2008): Učitelj – pokretač promjena u obrazovanju, Međunarodni znanstveni skup, Subotica.

Osijek, Centar za predškolski odgoj Osijek , Projekti

Bitola

Kanjiža

Subotica

Osijek

 

 

Znanstveni radovi objavljeni u časopisu

 

1. Mlinarević, V., (2004), Vrtićno okruženje usmjereno na dijete. Život i škola. br.11/1/2004., Osijek: Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet i Visoka učiteljska škola, str.112-118.

 

2. Mlinarević, V., Marušić, K. (2005), Prava djeteta i njihovo oživotvorenje u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja. Život i škola, Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja br. 14. (/2/205), Osijek: Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet i Visoka učiteljska škola, str. 29-40.

Rad u koatorstvu sa studentom.

 

Stručni radovi:

1. Mlinarević, V. (1999). Pretpostavke kvalitetnog sustava predškolskog odgoja. U: Babić N.(ur.). Zbornik radova stručnog i znanstvenog skupa, Kvalitetno djelovati – dobro se osjećati. Osijek: Centar za predškolski odgoj Osijek i Visoka učiteljska škola  u Osijeku, str. 31-36.

 

2. Mlinarević, V. (2000). Igra – učenje u socijalnim interakcijama. U: Zbornik radova, Učiti zajedno s djecom – učiti. Čakovec: Dječji vrtić Čakovec i Visoka učiteljska škola Čakovec, str. 97-101.

 

3. Mlinarević, V. (2000). Kompetencija odgojitelja i autonomija djeteta. U: Babić, N (ur), Zbornik radova sa znanstvenog kolokvija s međunarodnim sudjelovanjem Interakcija odrasli – dijete i autonomija djeteta, Osijek:  Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Visoka učiteljska škola u Osijeku, Sveučilište u Rijeci Visoka učiteljska škola u Rijeci, str. 143-150.

 

4. Mlinarević, V. (2002). Učitelj i odrednice uspješnog poučavanja. Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja Život i škola, br.7/2002., Osijek: Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Pedagoški fakultet i Visoka učiteljska škola, str. 140-147.

 

5. Mlinarević, V., Peko, A. Vujnović, M. (2003). Suradničkim učenjem prema zajednici učenja. Vrgoč, H. (ur), Zbornik radova Sabora pedagoga Hrvatske, Odgoj, obrazovanje i pedagogija u razvitku hrvatskog društva, Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor, str. 289-294.

 

6. Mlinarević, V. (2004), Dijete i televizija. Babić, N. (ur), Zbornik radova Rastimo zajedno sa 3. stručnog i znanstvenog skupa u Osijeku, Osijek: Centar za predškolski odgoj i Visoka učiteljska škola u Osijeku, str.39-45.

 

7. Mlinarević, V., akger, V. (2008): Slobodno vrijeme mladih - prostor kreativnog djelovanja, Ernestinovo