Digitalizacija dijelova ljudskog tijela bazirana na projektciji svjetlosnog obrasca

Digitalizacija dijelova ljudskog tijela bazirana na projekciji svjetlosnog obrasca

 

Pero Raos, Prof. dr. sc.

Redoviti profesor u tr.zvanju

Osobni podaci:

Rođen 3. svibnja 1961. u Splitu. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završio je u Imotskom. Studij strojarstva i brodogradnje u Zagrebu završio je u studenom 1983. Diplomski rad iz područja polimerijskog inženjerstva kao i obrana rada ocijenjeni su ocjenom odličan. Za izuzetne uspjehe u nastavi nagrađen je nagradom u povodu Dana republike godine 1982. Za cjelokupni uspjeh tijekom studiranja primio je godine 1984. Medalju Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Po diplomiranju kratko vrijeme radi u Društvu plastičara i gumaraca, Zagreb (sada Društvo za plastiku i gumu), a od lipnja 1984. na katedri za preradu polimera Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Radi najprije kao pripravnik, zatim kao asistent na određeno vrijeme te stručni suradnik.

Magistarski studij upisao je u listopadu 1984. Magistarski rad pod nazivom Sistemski pristup konstruiranju kalupa za injekcijsko prešanje duromera obranio je 8. siječnja 1987. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Od lipnja 1988. primljen je u stalni radni odnos na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu u svojstvu znanstvenog asistenta za disciplinu Strojarske tehnologije i obradni sistemi.

Od 1.kolovoza 1989. do 31. prosinca 1990. boravi u SR Njemačkoj kao stipendist Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) iz Bonna. Najprije boravi u Freiburgu gdje polazi dvomjesečni intenzivni tečaj njemačkog jezika na Goethe Institut, a potom 15 mjeseci na stručnom usavršavanju na Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV), Aachen. Tamo radi pod nadzorom jednog od vodećih svjetskih stručnjaka na području polimerijskog inženjerstva prof. dr. W. Michaelija. Tijekom usavršavanja radio je na zadacima dimenzioniranja gumenih konstrukcijskih i upotrebi metoda konačnih elemenata u rješavanju tih zadataka.

Doktorsku disertaciju pod nazivom Razvoj injekcijski prešanih gumenih tvorevina s posebnim osvrtom na modeliranje mehaničkog ponašanja materijala obranio je 17. listopada 1991. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. U znanstvenoistraživačko zvanje znanstvenog suradnika izabran je 20. ožujka 1992.

U stručnom i znanstvenom radu bavi se zadacima s područja proizvodnje i primjene polimernih i kompozitnih materijala, te upotrebi metoda konačnih elemenata u tim zadacima. Objavio je veći broj znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima i zbornicima savjetovanja.

Od 1984.sudjeluje u organiziranom znanstvenom radu pri Katedri za preradu polimera financiranim od strane tadašnjeg SIZ-a I. Suradnik je na projektu Vođenje i reguliranje procesa injekcijskog prešanja (1985.), a vodeći je istraživač u projektu Razvoj injekcijski prešanih polimernih otpresaka (1990.). Oba projekta realizirana su u suradnji s poslovnom zajednicom Petroplast iz Zagreba.

Po drugi put boravi u Institut für Kunststoffver­arbeitung (IKV), Aachen, Njemačka od 1. siječnja 1993. do 30. lipnja 1994. kao stipendist ugledne zaklade Alexander von Humboldt iz Bonna. Tamo nastavlja i proširuje rad započet tijekom boravka 1989/1990, također pod nadzorom prof. dr. W. Michaelija. Ovaj put je težište istraživanja na modeliranju viskoelastičnog ponašanja gume i dimenzioniranju proizvoda pri dugotrajnim i dinamičkim mehaničkim opterećenjima s pomoću metoda konačnih elemenata. U međuvremenu boravi na Services M.S.M., Institut de Génie Civil, Université de Liège, Belgija (01.04.1993. do 30.06.1993.) gdje zajedno sa suradnicima, a pod vodstvom profesora S. Cescottoa implementira modele mehaničkog ponašanja gume u FEM program Lagamine.

U studenom 1993. izabran je u nastavno zvanje docenta iz područja strojarstva za znanstvenu disciplinu Strojarske tehnologije i obradni sistemi, na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, Sveučilišta J. J. Strossmayea u Osijeku i primljen u stalni radni odnos. U dodiplomskoj nastavi nositelj je nekoliko kolegija iz područja proizvodnje i primjene polimernih proizvoda, a s ostalim nastavnicima sudjeluje u izvođenju dijela nastave većeg broja zajedničkih kolegija. U poslijediplomsku nastavu fakulteta uvodi kolegij Nove tehnologije, čiji nositelj postaje 1998.

Istovremeno se istraživački uključuje u projekte financirane od strane Ministarstva znanosti i tehnologije, te proširuje područje istraživačkog i nastavnog rada na suvremene tehnike konstrukcijskog lijepljenja u strojogradnji što rezultira i prvim diplomskim radom na fakultetu iz tog područja. Od studenog 1998. do prosinca 2006. glavni je istraživač projekta Pouzdanost i kvaliteta proizvoda financiranim od Ministarstva znanosti i tehnologije RH (sadašnje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa). Glavni je istraživač tehnologijskog projekta Brtvljenje cijevnih navojnih spojeva gradskih plinovoda).

U siječnju 1998. izabire se u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, a u listopadu 2001. u zvanje redovitog profesora iz područja tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstva za znanstvenu granu Proizvodno strojarstvo na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Dužnost predsjednika Katedre za tehnologije istog fakulteta obavlja od rujna 1998. do studenog 2001. Na dužnost predstojnika novoosnovanog Zavoda za tehnologije izabran je u lipnju 2005. Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 20.02.2006. izabran je u znanstveno- nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju.

Sudjeluje u pripremi novih studijskih programa na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu prema novom «bolonjskom» ustroju. Ujedno samostalno ili u suradnji s dugim nastavnicima uvodi veći broj kolegija, kojih postaje nositelj odnosno sunositelj i preuzima izvođenje nastave.

Svoj istraživački interes u novije vrijeme proširuje na područje suvremenih tehnologija u području medicine. To rezultira s nekoliko znanstvenih i stručnih radova, te prijedlozima nekoliko znanstveno-istraživačkih i razvojnih projekata.

Brza proizvodnja - od ideje do stvarnosti, koji okuplja šest interdisciplinarnih projekata s tri različite institucije, a financiranim od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Ujedno je i voditelj jednog od tih znanstveno istraživačkih projekata, pod nazivom Napredni postupci izravne izradbe polimernih proizvoda.

Autor je i koautor nekoliko knjiga i sveučilišnih udžbenika, te više od 120 znanstvenih i stručnih radova. Održao je više javnih predavanja na stručnim skupovima i seminarima u zemlji i inozemstvu, te posjetio nekoliko domaćih i stranih instituta i veći broj svjetskih izložbi plastike i gume.

Glavni je urednik časopisa Tehnički vjesnik, kojeg izdaju tehnički fakulteti Sveučilišta u Osijeku. Bio je urednik nekoliko desetaka zbornika radova i član više programskih i organizacijskih odbora na znanstvenim i stručnim savjetovanjima s područja polimerijskog inženjerstva, proizvodnog strojarstva i telemedicine. Bio je potpredsjednik 1. hrvatskog kongresa telemedicine (Makarska, 2002.). Suosnivač je i voditelj godišnje međunarodne znanstveno-stručne konferencije Skup o prirodnom plinu, toplini i vodi koja se od 2003. održava u Osijeku.

Član je Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU). Od 2004. član je Područnog znanstvenog vijeća za tehničke znanosti Nacionalnog vijeća za znanost, Povjerenstva za znanstvene skupove i znanstvene udruge i Povjerenstva a dodjelu državnih nagrada Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Bio je predsjednik je Udruge za telemedicinu iz Zagreba i potpredsjednik Hrvatskog društva za telemedicinu, Hrvatskog liječničkog zbora, Zagreb. Bio je glavni tajnik Društva plastičara i gumaraca (sada Društvo za plastiku i gumu) iz Zagreba. Član je Kluba hrvatskih humboldtovaca, Društva za plastiku i gumu, Društva polimerijskih inženjera, Hrvatskog društva za sustave (CROSS) i Hrvatskog društva održavatelja (HDO), svi iz Zagreba, The Polymer Processing Society (PPS), Akron (USA) i European Scientific Association for Material Forming (Esaform), Sophia Antipolis (Francuska).

Dobitnik je nagrade 7 sekretara SKOJ a, 1987. za istaknuto znanstveno djelo.

Govori i piše na njemačkom i engleskom jeziku. Oženjen je i otac dvije kćeri.