Kako vidimo?

 

 

Kako vidimo?

 

Kako vidimo? objašnjava kemijske reakcije koje se odvijaju u oku, zašto trebamo vitamin A za bolji vid, zašto nam je potrebna masnoća u hrani ………

 

 

Životopisi

 

Dajana Gašo-Sokač je rođena 27.04.1974.godine u Remscheidu, Njemačkoj. Maturirala je u Osijeku 1992. Godine. Diplomirala je godine 1998. godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Magistrirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 2003. godine, a doktorirala 2009. godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu. Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku je od 1999 godine mlađi asistent, od 2003. godine asistent, od 2009 viši asistent. Od 2006. godine radi i na Odjelu za kemiju (50% radnog vremena). Na preddiplomskom studiju sudjeluje u izvođenju nastave na kolegiju Organska kemija, Kemija prirodnih organskih spojeva, a na diplomskom studiju na kolegijima Izolacijske tehnike i prečišćavanje i kolegiju Antioksidansi u hrani. Znanstveno se bavi sintezom organskih spojeva (heterociklički spojevi) i ispitivanjem njihovih insekticidnih i baktericidnih svojstava, izolacijom prirodnih spojeva i ispitivanjem njihova antioksidacijskog i baktericidnog djelovanja. Objavila je 7 znanstvenih radova citiranih u CC i jedan u ostalim časopisima, te 3 rada u zbornicima s međunarodnih skupova. Sudjelovala je kao istraživač u tri znanstveno – istraživačka projekta. Član je Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa te Hrvatskog kemijskog društva.